Sprzedaż ostatniej działki w Podstrefie Łomża

Informujemy, że ostatnia działka w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej została wystawiona na sprzedaż.

W dniu dzisiejszym Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna na podstawie porozumienia z Miastem Łomża z dnia 19 kwietnia 2012 r. ogłosiła zaproszenie nr 18/2017 do uczestnictwa w  przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym mającym na celu:

  • sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, objętej granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża oraz
  • udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Przetargiem objęta jest nieruchomość o pow. 2,4776 ha (działka nr 31323), stanowiąca własność Miasta Łomża, położona w Łomży przy ul. Ciepłej.

Nieruchomość objęta jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża (rejon ulic: Wojska Polskiego, Poznańskiej
i projektowanej ulicy stanowiącej przedłużenie ulicy Meblowej), uchwalonym Uchwałą nr 332/XLVI/09 Rady Miejskiej w Łomży z dnia 24.06.2009 r.,  zgodnie z którym działka położona jest częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 1.4U oraz częściowo w obszarze oznaczonym symbolem 2.2PU. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu określone są w części pisemnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości działka nr 31323 o pow. 2,4776 ha wynosi 2 290 293,00 zł nett. Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 458 058,60 zł,  najpóźniej do 31.01.2018 r.

Warunkiem udziału w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu Łącznego dotyczącej nieruchomości, która będzie stanowiła przedmiot oferty; wpłacenie wadium oraz złożenie kompletnej pisemnej oferty w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 02.02.2018 do godziny 12:00 w Biurze SSSE S.A. w Ełku przy ul. A. Mickiewicza 15.

Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Komisyjne otwarcie złożonych ofert i część jawna przetargu odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14 sala nr 213 w dniu 05.02.2018 r. o godz. 11 00.

Inwestując w Podstrefie Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inwestor może skorzystać:
zwolnienie z podatku dochodowego maksymalnie do wysokości 70% nakładów inwestycyjnych lub kosztów nowych miejsc pracy
zwolnienie z podatku od nieruchomości z tytułu nowych inwestycji lub miejsc pracy nawet do 6 lat
• pełne wsparcie administracyjne i organizacyjne ze strony Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 (pokój 124), 18-400 Łomża, tel. 86 2156852, mail cop@um.lomza.pl.

Pełna treść ogłoszenia: