Ogłoszenie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy o złożeniu oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 roku oraz wniesieniu I raty bądź całości opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 stycznia 2018r. (decyduje data wpływu środków na rachunek gminy).

Zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5 a i b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r., poz.487 j. t. ze zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu.

Od 01.01.2016 roku brak złożenia oświadczenia w ustawowym terminie skutkuje karą finansową w wysokości 30% opłaty dodatkowej wyliczonej w oparciu o opłatę podstawową. Natomiast brak wniesienia raty opłaty lub wniesienie jej w niepełnej wysokości (niedopłata np. o 1 gr) skutkuje również karą finansową w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Może to być 30% rocznej opłaty podstawowej lub 30% rocznej opłaty podwyższonej bądź stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.

W przypadku upływu terminu ważności zezwolenia w roku 2018, opłata wnoszona jest jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

W celu uniknięcia powyższych konsekwencji informujemy o możliwości sprawdzenia wysokości opłaty (raty) w Urzędzie Miejskim w Łomży, Stary Rynek 14, okienko nr 3 bądź pod nr telefonu 86 215 68 42.

Numer rachunku, na który można wnosić opłaty z tytułu korzystania z w/w zezwoleń: Getin Noble Bank S.A. 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009

Jednocześnie przypominamy, iż warunkiem korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży jest konieczność przestrzegania zasad określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26.10.1982 roku, wśród których należy wymienić:

  • zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

  • przestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie,

  • obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 m-cy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

Wobec powyższego, przypominamy o takim zorganizowaniu sprzedaży alkoholu w lokalu, żeby zagwarantowany był porządek publiczny zarówno w miejscu sprzedaży jak i w jego najbliższej okolicy. Prawo sprzedaży alkoholu nie jest tylko uprawnieniem do czerpania zysków z tego tytułu, ale też rodzi obowiązek współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny w miejscu jego sprzedaży.

W przypadku cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych