Drugi etap konkursu – przyjmowanie ankiet

W dniu 30 czerwca 2018 roku zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń Łomżyńskie Anioły Biznesu. Na 57 podmiotów wpłynęło łącznie 170  zgłoszeń, 14 podmiotów zostało zgłoszonych w więcej niż jedna kategoria. Do kandydatów, którzy pozytywnie przeszli formalną ocenę wniosków zostały wysłane zaproszenia do złożenia ankiet.

Wypełnioną i podpisaną przez upoważnione osoby ankietę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 124 w terminie do dnia 22 lipca 2018 r. Ankietę w wersji elektronicznej wraz z ewentualnymi zdjęciami należy dołączyć na płycie CD/DVD lub przesłać elektronicznie  na adres cop@um.lomza.pl .