Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

W dniu 25  lipca 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która reguluje kwestie związane z tymczasowym zarządem przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy wykonującego działalność na własny rachunek.

Podstawowe założenia nowej ustawy:

  •  wprowadzenie instytucji zarządu sukcesyjnego – zarządca sukcesyjny, poprowadzi firmę do czasu załatwienia formalności spadkowych,
  • zarządcę wskaże przedsiębiorca za życia lub spadkobiercy,
  • uregulowanie nowego rodzaju podatnika – przedsiębiorstwa w spadku
  •  utrzymanie w mocy umów o pracę, kontraktów handlowych i decyzji (np. koncesji i zezwoleń)
  •  zwolnienie od podatków od spadku dla osoby, która będzie prowadzić firmę (niezależnie od pokrewieństwa ze zmarłym) przez 5 lat od dnia nabycia

W myśl  ustawy o zarządzie sukcesyjnym w przedsiębiorstwie osoby fizycznej wielkość udziałów w firmie będzie ustalana na podstawie wielkości udziałów w spadku lub udziałów we współwłasności przedsiębiorstwa.

Ustanowienie zarządu sukcesyjnego będzie wymagało powołania zarządcy sukcesyjnego i zgody danej osoby na pełnienie tej funkcji oraz wpisania jej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Będzie on miał prawo prowadzenia firmy w spadku i podejmowania czynności związanych z sądowymi i pozasądowymi sprawami firmy. Zarządca będzie mógł ustanowić pełnomocnika. W sprawach, które dotyczą czynności, które nie przekraczają zwykłego zarządu, zarządca będzie działał za zgodą właścicieli firmy, a jeżeli zgody nie będzie – za zezwoleniem sądu. Jeżeli zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, umowy o pracę będą nadal obowiązywały. Jeżeli natomiast zarząd sukcesyjny zostanie ustanowiony później, umowy o pracę wygasną w ciągu 30 dni, a pracownicy będą mieli prawo pierwszeństwa przyjęcia do pracy w razie ponownego zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

Za zobowiązania przedsiębiorstwa w spadku solidarną odpowiedzialność ponoszą właściciele przedsiębiorstwa w spadku. Projekt reguluje terminy wygaśnięcia decyzji administracyjnej wydanej po śmierci przedsiębiorcy w przypadku, gdy zarząd sukcesyjny został powołany, i wtedy, gdy nie został on powołany. W razie ustanowienia zarządcy sukcesyjnego będzie on mógł złożyć do urzędu wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania tej decyzji. W okresie zarządu sukcesyjnego firma w spadku nie będzie miała osobowości prawnej i będzie podatnikiem. W sprawach zarządu sukcesyjnego właściwy będzie sąd spadku.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem regulacji art. 30 dotyczącego umów zawartych przez przedsiębiorcę w zakresie jego działalności, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia oraz regulacji art. 124 dotyczącego wykonywania dystrybucji ubezpieczeń, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Ustawa dostępna  na stronie  www.sejm.gov.pl .

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców serdecznie zachęcamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców mail: cop@um.lomza.pl, +48 86 2156852.