Rozbudowa ul. Poligonowej i sięgacza

W dniu 11.09.2018 r. odbył się  odbiór  końcowy zadania – ,,Rozbudowa  ulicy Poligonowej i sięgacza  w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Projektu Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Poprawa dostępności transportowej Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna. Całkowita wartość 4.948.510,99 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane 4.848.394,46 zł brutto, dofinansowanie 85%:  4.121.135,21 zł. Wartość umowy z Wykonawcą robót drogowych 4.898.511,99 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych.

Przedmiot projektu: rozbudowa ul. Poligonowej w Łomży, drogi gminnej nr 101098 BB, na odcinku o długości 1,07 km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Zakres projektu rozbudowy ul. Poligonowej w skład której wchodzą dwa odcinki ulicy:

– ciąg podstawowy od skrzyżowania z ulicą Poznańską do bramy Zarządu Dróg Powiatowych; długość odcinka z projektowaną jezdnią bitumiczną szerokości 7, 00 m wynosi 930, 06 m;

– sięgacz w kierunku zbiornika retencyjnego na odcinku od ciągu podstawowego do zjazdu istniejącego z kostki betonowej brukowej na działkę o numerze geodezyjnym 40126.. Długość odcinka z projektowaną jezdnią bitumiczną szerokości 6, 00 m wynosi 123, 67 m.

– tymczasowe połączenie jezdni projektowanej z jezdnią istniejącą od km 0+123, 67 do km 0+135,50. Sięgacz stanowi integralną część drogi gminnej nr 101098 B (ul. Poligonowej).

Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie umowy
Nr WIN.272.2.44.2017 z dnia 27.10.2017 r. i pozwolenia na budowę Decyzja nr 1/D/16 z  dnia 08.08.2016 r.

 

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156.

Zakres wykonanych robót na zadaniu pn: „Przebudowa ulicy Poligonowej i sięgacza  w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Projektu Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w  Łomży” na długości 1 065,56 m obejmował:

  w zakresie robót drogowych:

– wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 7,0 m na
ruch kategorii KR3 ( km 0+000 do km 0+824) i ruch KR2 od km 0+824 do km 0+930,06 i na sięgaczu,

– wykonanie chodników i wjazdów z kostki polbruk,

– wykonanie ciągów pieszo- rowerowych,

– wykonanie ścieżek rowerowych,

– wykonanie parkingów i pasów postojowych dla samochodów ciężarowych,

– oznakowanie pionowe i poziome jezdni,

– wykonanie zieleńców,

– połączenie jezdni projektowanej z istniejącą.

w zakresie robót sanitarnych:

– budowa kanalizacji deszczowej,

w zakresie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych:

– budowę oświetlenia ulicznego;

– przebudowę elementów sieci energetycznej i telekomunikacyjnej,

– budowę kanalizacji teletechnicznej,

– wykonanie obostrzeń na napowietrznej linii SN,

Roboty zostały wykonane w terminie od 27.10.2017 r. do 07.09.2018 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy tom I, II, III.

Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  wykonaną przez biuro: PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Modrzewiowa 19.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.