Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 7

W dniu 14.08.2018 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Budowa sali sportowej z zapleczem socjalno – szatniowym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 7 wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, usytuowanej na działce nr 11214/2 przy ul. Adama Mickiewicza w Łomży”. Roboty budowlane zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy Nr WIN.272.2.21.2017 zawartej w dniu 31.05.2017 r. Wykonawcą była firma: MK-BUD Firma Budowlana Handel Mariusz Kosiński, ul. Bitwy Białostockiej 4A/103, 15-103 Białystok.

Zakres robót obejmował:      

Budowę sali sportowej z zapleczem szatniowo – socjalnym i łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 7 wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Łomży przy ul. A. Mickiewicza oraz rozbiórkę istniejącego, parterowego budynku szkolnego i małej sali gimnastycznej – na działce nr 11214/2.

część budowlana:

– budowa sali sportowej wraz z łącznikiem

– mała architektura

– wyposażenie

część elektryczna:

– instalacje elektryczne wewnętrznej

– instalacje elektryczne oświetlenia terenu

– instalacje elektryczne węzła c.o.

część sanitarna:

– instalacje wod-kan

– instalacja c.o.

– wentylacja mechaniczna

– węzeł cieplny

– przyłącze wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej

– przyłącza kanalizacji deszczowej

– przyłącza c.o.

część drogowa i zieleń:

– roboty drogowe

– zieleń

Zgodnie z przedłożoną kartą gwarancyjną, gwarancja i rękojmia udzielona przez Generalnego Wykonawcę na przedmiot zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia 15.08.2018 r. Czas trwania gwarancji wynosi 60 miesięcy, trwa do dnia 16.08.2023 r.

Wartość całkowita zadania wyniosła 7 640 967,57 zł/brutto).

Inwestycja była dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ministerstwa Sportu i Turystyki przekazało 2 435 000,00 zł, natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku dofinansował w wysokości 500 000,00 zł/netto.