Obniżenie składek ZUS

Informujemy, że już od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z  ustawą opublikowaną 20.07.2018 r w Dz.U. z 2018 r. poz. 1577 o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, przedsiębiorcy których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5250 zł, będą mogli skorzystać z nowych regulacji.

Co zmieni ustawa

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS – 1232,16 zł. Dzięki planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia ( w 2018 r. to 5250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne.

Przedsiębiorcy których roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczy trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (63 000zł za 2018 rok) będzie uzależniona od tego przychodu.

Przy czym, najniższa podstawa wymiaru składek nie będzie mogła w tym przypadku przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy i nie będzie mogła być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku.

Najniższa podstawa wymiaru składek ubezpieczeniowych będzie ustalana na dany rok kalendarzowy, poprzez pomnożenie uzyskanego przez ubezpieczonego przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik ogłoszony przez Prezesa ZUS na dany rok kalendarzowy . Otrzymany wynik będzie zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka będzie równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli będzie niższa.

Wspomniany wyżej przeciętny miesięczny przychód będzie obliczany według wzoru:

(roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym / liczba dni kalendarzowych prowadzenia tej działalności w poprzednim roku kalendarzowym) × 30, a następnie będzie zaokrąglany do pełnych groszy.

Wysokość współczynnika na dany rok kalendarzowy ogłasza Prezes ZUS, w formie komunikatu w Dz.Urz. RP „Monitor Polski”, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Ponadto, roczny limit przychodu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku rozpoczęcia, zakończenia lub zawieszenia prowadzenia działalności w ciągu poprzedniego roku kalendarzowego będzie zmniejszany proporcjonalnie, dzieląc trzydziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku kalendarzowego przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i będzie zaokrąglany do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka będzie równa lub wyższa niż 0,5 grosza, lub w dół, jeśli będzie niższa.