Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5- Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- etap I

W dniu 26.03.2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5- Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  ”- etap I. Roboty budowlane zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy Nr WIN.272.2.46.2018 zawartej w dniu 20.12.2018 r. Wykonawcą była firma: Zakład Budowlano- Instalacyjny ,, DOMET” s.c. K. Pupik, G. Pupik ul. Rycerska 1A, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował:      

-dostosowanie dwoch łazienek przy sali gimnastycznej dla osób niepełnosprawnych

-wykonanie modernizacji pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej

-wymiana posadzek w korytarzu przy sali gimnastycznej

-wykonie platformy schodkowej przy zejściu do sali gimnastycznej

-wykonanie platformy schodkowej w wejściu głównym do budynku szkoły

-wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach wejściowych do budynku

Zgodnie z przedłożoną kartą gwarancyjną, gwarancja i rękojmia udzielona przez Generalnego Wykonawcę na przedmiot zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia 27.03.2019 r. Czas trwania gwarancji wynosi 72 miesięcy, trwa do dnia 26.03.2025 r.

Wartość całkowita zadania wyniosła 197 758,53 zł/brutto).