Nowelizacja Prawa budowlanego – uproszczenie procedur – projekt zmian

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje nowelizację ustawy Prawo budowlane. Głównym założeniem zmian ma być uproszczenie procedur związanych z uzyskiwaniem pozwolenia budowlanego.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad zmianami przepisów ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) umożliwiającymi uproszczenie procedur uzyskiwania decyzji administracyjnej o pozwolenie na budowę,

Zgodnie z proponowanymi zmianami do wniosku o pozwolenie na budowę (zgłoszenia budowy) mają być dołączane przez inwestora: projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt ma być składany w trzech egzemplarzach. Dokumentacja techniczna, miałaby być przedkładana przez inwestora w chwili zawiadamiania organu administracji budowlanej o zakończeniu robót budowlanych lub też w chwili uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.

Projekt zakłada także uszczelnienie przepisów związanych z użytkowaniem obiektów budowlanych. W odniesieniu do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w przypadku, gdy dochodzi do zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego inwestor będzie musiał do zgłoszenia dołączać ekspertyzę sporządzoną przez rzeczoznawcę do spraw ochrony przeciwpożarowej, a tak jak jest to obecnie przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.

Projekt zakłada także, że unieważnienie pozwolenia na budowę, jeśli na jego podstawie powstał obiekt budowlany, nie będzie możliwe, gdy od wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy upłynęło 5 lat.

Ponadto projekt zakłada rozszerzenie zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Ma to dotyczyć np. instalacji gazowych wykonywanych wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Z obowiązku zgłoszenia mają zostać zwolnione np. huśtawki w parku, obiekty małej architektury.

Ministerstwo zakłada, że proponowane zmiany wejdą w życie od 2020 r.

Założenia projektu skierowano do konsultacji.