Budowa ul. Kazimierza Wielkiego na Osiedlu Wschód

W dniu 10.09.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego na Osiedlu Wschód.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Sikorskiego 156, 18-400 Łomża.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– budowę ul. Kazimierza Wielkiego (3KDL),

– przebudowę skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Wąską,

– budowę kanalizacji deszczowej z przy kanalikami w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu,

– przebudowę kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego (3 KDL),

– przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej w rejonie skrzyżowania z ulicą Kierzkowa,

– budowę kanału technologicznego w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego (3 KDL),

– budowę kablowych linii nn 0,4 kv oświetleniowych w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego (3 KDL) wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych, montażem szafki oświetleniowej i wykonaniem szafki oświetleniowej w pasie drogowym ulicy Kazimierza Wielkiego (3 KDL),

– budowę, przebudowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych SN 15 kV i nn 0,4 kV kolidujących z projektowanymi ulicą Kazimierza Wielkiego (3 KDL).

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 12.12.2018 r. – 31.08.2019 r. zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 72 miesięcy  i zobowiązał się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 4 431 297,91 zł. brutto.

Zadanie realizowane było w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. Dofinansowanie wyniosło 50% kosztów kwalifikowalnych.