Budowa ul. Kolejowej

W dniu 19.12.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.:„Budowa ulicy Kolejowej w Łomży” – w zakresie budowy ulicy Kolejowej w Łomży pomiędzy ul. Sikorskiego i ul. Towarową (od skrzyżowania ul. Sikorskiego – droga krajowa nr 63 do połączenia z ul. Towarową –droga gminna nr 101179B – na odcinku w km roboczym od km 0+008,10 do km 0+789,00 oraz skrzyżowania typu rondo z łącznikiem ul. Spokojnej – na odcinku w km roboczym od km 0+000,00 do km 0+122,62) wraz budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu oraz rozbiórką części hali magazynowej. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

Budowa ulicy Kolejowej w Łomży realizowana była w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Umowa nr 17 G/I/2019 z dnia 28.05.2019 r. Wniosek zajął 17 miejsce na liście rankingowej na 76 złożonych. Wartość całkowita projektu 7 080 068,27 zł. dofinansowanie wyniosło 3.000.000,00 zł. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawa oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– budowę ulicy wraz z połączeniem do ul. Towarowej,

– budowę skrzyżowania typu rondo,

– budowę zatok autobusowych,

– budowę chodników dla pieszych,

– budowę ciągu pieszo- rowerowego,

– przebudowę i budowę zjazdów,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– budowę linii oświetlenia ulicznego,

– budowę kanału technologicznego,

– rozbiórkę części hali magazynowej i odbudowę ścian konstrukcyjnych,

– przebudowę istniejących sieci w zakresie kolizji z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego,

– zapewnienie rezerwy trasy kanału ciepłowniczego,

– zapewnienie rezerwy trasy gazociągu,

– zapewnienie rezerwy trasy kabla energetycznego średniego napięcia,

– wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 10.05.2019 – 29.11.2019 zgodnie z zapisami w dziennikach.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy, liczony jest od daty odbioru końcowego robót i zobowiązuje się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych, a także do usuwania wad zgłoszonych pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi.