Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym dla przedsiębiorców

W związku z tym, iż Miasto Łomża zakwalifikowało się do II etapu konkursu w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 rozpoczęto prace nad opracowaniem Kompletnej Propozycji Projektu wraz z załącznikami tj. Planem Rozwoju Lokalnego i Planem Rozwoju Instytucjonalnego.

Program Rozwój Lokalny ma na celu wsparcie samorządów do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej na terenie miasta poprzez kompleksowe i skoordynowane działania nakierowane na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców, zatrzymania negatywnych trendów depopulacyjnych, stworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, jak również działania uwzględniające podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji publicznej.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na kompleksowe projekty, których działania wspierać będą zmiany rozwojowe głównie w zakresie:
środowiskowym np. ograniczenie szkodliwych gazów i pyłów, adaptacja zmian klimatycznych, przejście z tradycyjnych na odnawialne źródła energii, niskoemisyjny transport publiczny, miejskie tereny zielone itp.
gospodarczym np. wpieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, wzmacnianie lokalnego rynku pracy oraz powiązanie systemu edukacji
z  lokalnym rynkiem pracy.
społecznym np. wdrażanie standardów dostępności zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus 2018-2025, realizacja polityki mieszkaniowej, polityka społeczna wspierająca zmarginalizowane obszary miasta, wszelkie działania rewitalizacyjne, redukcja bezrobocia i ubóstwa, realizacja polityki senioralnej, rozwój usług z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej itp.

W chwili obecnej trwa etap diagnozy problemów i barier rozwojowych miasta oraz analiza potencjałów i jego mocnych stron.

Na potrzeby rzetelnego zdiagnozowania wymiaru gospodarczego stworzona została ankieta oceniająca stan i warunki rozwoju przedsiębiorczości w mieście.

Lokalne przedsiębiorstwa pełnią ważną rolę na lokalnym rynku pracy, przyczyniając się do zatrzymania odpływu obecnych mieszkańców oraz przyciągając do miasta nowych. Stymulują rozwój lokalnego rynku nieruchomości, wzmacniają rozpoznawalność miasta. Przyczyniają się do wzrostu dochodów mieszkańców i budżetu miasta. To wszystko sprawia, że przedsiębiorstwa są bardzo ważnym uczestnikiem nie tylko życia gospodarczego, ale również społecznego w mieście, w znaczącym stopniu stanowiąc o potencjale rozwojowym miasta.

Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać plany rozwojowe przedsiębiorców oraz dokonać oceny czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej w Łomży, co pozwoli zidentyfikować obszary współpracy pomiędzy samorządem i biznesem.

Ankieta dostępna jest pod adresem:
https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=v3zqj9jav76zj7zcdmvumoj8
Login: ŁOMŻA
Hasło: ŁOMŻA
Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu ankietowy. Ankieta aktywna będzie do dnia 9.03.2020 r.