Ulgi dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

Sejm przyjął specustawę, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla firm odczuwających problemy związane z epidemią i idącym za tym ograniczeniem działalności „Tarcza antykryzysowa” to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronić pracowników przed utratą pracy.

Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pomocy:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Kiedy przedsiębiorca może skorzystać z pomocy?

Przedsiębiorca może skorzystać  ze wsparcia jeżeli wystąpił u niego spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

 • nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowychprzypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniegonie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

Zakres pomocy.

Przyjęte rozwiązania mają chronić miejsca pracy w okresie

 przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, a także po tym okresie.

1) W okresie przestoju ekonomicznego

 • Pracownikowi  przysługuje wynagrodzenie nie niższe

      niż o 50%pierwotnego wynagrodzenia oraz nie niższe niż minimalne wynagrodzenie

 • Maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) na pełny etat

2) W okresie obniżonego wymiaru czasu pracy przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy o 20% nie więcej niż do 0,5 etatu:

 • Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 20 % i minimalne wynagrodzenie za pracę Maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto).

Świadczenia przyznawane są na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie przyznane mogą uzyskać tylko mikro -y, mali oraz średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów o:

 • Co najmniej 30 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Co najmniej 50 proc. – może zostać przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie , jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia

Dofinansowanie będzie przyznawane na maksymalnie 3 miesiące i wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Formularz wniosku o dofinansowanie  będzie dostępny na stronach internetowych urzędów pracy, na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia: https://psz.praca.gov.pl/, jak również na platformie: Praca.gov.pl.

Przedsiębiorca składa wniosek do Powiatowego Urzędu  Pracy w Łomzy  lub  poprzez platformę Praca.gov.pl.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców  ze środków funduszu pracy z możliwością umorzenia

Przedsiębiorcy uprawnieni do uzyskania pożyczki to mikroprzedsiębiory,  którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. i w co najmniej  jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Pożyczka w wysokości 5.000 zł (stałe oprocentowanie) będzie udzielana jednorazowo na wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Spłata pożyczki w okresie 12 miesięcy rozpocznie się po trzymiesięcznym okresie karencji.

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca powinien złożyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Nabór będzie ogłoszony  po wejściu w życie przepisów prawnych dot. pożyczki.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

Zwolnienie ze składek ZUS

Przedsiębiorcy uprawnieni do zwolnienia z ZUS to Zgłoszeni przed dniem 1 lutego 2020 r.płatnicy składek:

 • którzy na dzień  29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych wraz z sobą
 • są osobą prowadzącą działalność i opłacającą składki sama za siebie lub i przychód z prowadzonej działalności nie przekroczył w lutym 2020 r. 300% przeciętnego wynagrodzenia
 • są duchownymi,

Zwolnienie ze składek poprzez umorzenie będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj).

Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Szczegółowe informacje można uzyskać w  placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS  (tel. 22 560 16 00) zostały uruchomione specjalne linie tematyczne dla osób, które potrzebują informacji.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/kto-moze-liczyc-na-zwolnienie-ze-skladek-zus-odpowiadamy2

Wsparcie dla samozatrudnionych

Przedsiębiorcy uprawnieni do wsparcia to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników (samozatrudnienie)

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzania działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:

 • co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
 • co najmniej 80 proc. –  dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Wniosek o dofinansowanie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy przedsiębiorca  składa do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży poprzez platformę praca.gov.pl lub bezpośrednio.

Więcej informacji:  https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-samozatrudnionych-odpowiadamy-na-pytania

Wsparcie dotyczące świadczenia postojowego

Osoby uprawnione do wsparcia osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, które zarejestrowały działalność przed 1 lutym 2020 r.

Świadczenie postojowe to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Przysługuje przedsiębiorcom jeżeli:

 • przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego miesiąc wcześniej i nie może być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS.
 • zawiesili działalność gospodarczą po 31 stycznia i przychód z jej prowadzenia miesiąc wcześniej nie był wyższy od 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Świadczenie postojowe wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł. Natomiast w przypadku przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej – świadczenie postojowe wynosić będzie 50% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł.W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej przysługuje świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Stosowny wniosek należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rodzina/wsparcie-dla-ponad-dwoch-milionow-osob-odpowiadamy-na-pytania-dotyczace-swiadczenia-postojowego2