Nabór wniosków z Tarczy Antykryzysowej

Do 28 kwietnia 2020 r. trwa nabór wniosków  o Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19″

Wsparcie dotyczy:

  1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/ .
  2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/.
  3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/.

Wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć elektronicznie na stronie Urzędu:  Tarcza antykryzysowa  lub pobrać ze STRONY i wypełniony złożyć:
– pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża: podpisany osobiście
– pocztą elektroniczną: bilo@praca.gov.pl: podpisany ePuapem lub podpisem kwalifikowanym
– osobiście do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na przed wejściem do budynku urzędu: podpisany osobiście.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Trwa również nabór wniosków o niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

Pożyczka udzielana jest na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 31 marca 2020r. poz.568 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

1. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
2. Pożyczka jest jednorazowa.
3. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
4. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
5. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.

Wniosek  wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć elektronicznie na stronie Urzędu:  Tarcza antykryzysowa  lub pobrać ze STRONY i wypełniony złożyć:
– pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża – podpisany osobiście
– pocztą elektroniczną: bilo@praca.gov.pl – podpisany ePuapem lub podpisem kwalifikowanym
– osobiście do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na przed wejściem do budynku urzędu – podpisany osobiście.

Więcej informacji na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

Dodatkowe informacje:
Centrum Aktywizacji Zawodowej tel: 86 215-80-27, 86 215-80-47, 86 215-80-20.