Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży

W dniu 07.05.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” –  w zakresie Część II: Przebudowa drogi gminnej nr 101175B (sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej) i drogi gminnej ul. Łukasińskiego w Łomży.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum: EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów,

Partner Konsorcjum: Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów,

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Siennicki, Spółka Jawna, Łomża, ul. Żabia 6, 18-400 Łomża,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity, ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża,

– Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PLUMBERS” Mariusz Bacher, ul, Grunwaldzka 10/12,18-300 Zambrów,

Zakres inwestycji:

– sięgacz 1 ul. Nowogrodzkiej – dł. odc. z  jezdnią z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szer. 6 m – 382,57 m

– ul. Łukasińskiego –  dł. odc. z jezdnią z bet. kostki brukowej gr. 8 cm szer. 6 m – 73,64 m

Przebudowa polegała na wykonaniu:

nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, parkingów z betonowej kostki brukowej; oznakowania poziomego i pionowego; przejść dla pieszych; budowie kanalizacji deszczowej i linii oświetleniowej; budowie i przebudowie infrastruktury technicznej (sieć gazowa i kolizje energetyczne); podejść do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach i wjazdach obniżone krawężniki do wys. 2 cm nad poziom jezdni, dodatkowe rozwiązania oraz przystanek komunikacyjny, wybudowane zostało 1 skrzyżowanie, a 2 przebudowane.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji 60 miesięcy oraz zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Wartość całkowita inwestycji: 2.063.450,44 zł, wydatki kwalifikowalne 1.970.676,64 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 985.338,32 zł (50% kosztów kwalifikowalnych), realizacja 2019 r.- 2020 r.