Bieżąca praca Rady Gospodarczej

W marcu 2019 roku Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski powołał Radę Gospodarczą. Tworzy ją 26 lokalnych przedsiębiorców oraz osoby ich reprezentujące. Zgodnie z regulaminem jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi w sprawach przedsiębiorczości, ale również integracja środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych. Rada ma też uczestniczyć w opracowaniu strategii działań mających na celu dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Rada Gospodarcza jest kontynuacją Społecznego Forum Gospodarczego powołanego przez Prezydenta Miasta Łomża w 2015 roku. Efektem współpracy Prezydenta z SFG  w ubiegłej kadencji są m.in. śniadania biznesowe, konkurs gospodarczy Łomżyńskie Anioły Biznesu czy Program Rozwoju Przedsiębiorczości „Przedsiębiorcza Łomża – otwarta na biznes” z pakietem ulg dla biznesu.

– Od początku kadencji kładziemy duży nacisk na dialog z przedsiębiorcami – podkreśla odpowiedzialny za współpracę z Radą Gospodarczą zastępca prezydenta Andrzej Garlicki – Jest to dla nas głos środowiska biznesowego przy tworzeniu i wypracowywaniu projektów oraz przedsięwzięć służących rozwojowi miasta. Zależy nam żeby Łomża zyskała silny samorząd gospodarczy, który będzie reprezentował środowisko łomżyńskich przedsiębiorców oraz inicjował kluczowe zadania  w istotnych dla lokalnego biznesu obszarach – dodaje zastępca prezydenta Łomży.

Na pierwszym posiedzeniu Rady Gospodarczej  powołany został Zarząd w osobach Stanisława Kaczyńskiego właściciela firmy doradczej, Tomasza Rogali – członka Zarządu PEPEES S.A, Roberta Bagińskiego – właściciela RBB Electric, i Wojciecha Babińskiego członka Zarządu AQT Water.

Wśród oczekiwań na najbliższe miesiące Przewodniczący Rady Stanisław Kaczyński podkreśla konieczność wypracowania szybkich i skutecznych rozwiązań radzenia sobie ze skutkami pandemii. Zwracając się do pozostałych jej członków zwraca uwagę, że jako reprezentanci łomżyńskiego biznesu powinni pomóc jako głos doradczy w tej trudnej i nieprzewidzianej sytuacji, jaką jest stan epidemii.

– Jej skutki  już zaczynają być odczuwalne. Zastanówmy się wszyscy, co zrobić, aby okres spowolnienia gospodarczego jak najłagodniej obszedł się z naszym miastem – podkreśla Stanisław Kaczyński.

W ocenie Roberta Bagińskiego  najważniejsze projekty na najbliższą przyszłość  dotyczą budowy mostu energetycznego do miasta Łomża.

– W miejscowości Wygoda istnieje stacja 400kV i należałoby tak ją przebudować, żeby Łomża mogła mieć alternatywne zasilanie energetyczne. Bez tego nasze miasto ma bardzo ograniczone możliwości rozwojowe – podkreśla Robert Bagiński. Zaapelował również do pozostałych członków Rady o większe zaangażowanie się w jej prace.

Z kolei Tomasz Rogala kładzie nacisk na komunikację pomiędzy samorządem a lokalnym biznesem.

– Proponowałbym zainicjować zwyczaj przesyłania cyklicznej korespondencji przez Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży do członków Rady Gospodarczej, zawierającej punkty istotne dla miasta i mieszkańców. Pozwoliłoby to na zasygnalizowanie ważnych elementów oraz mobilizowałoby do śledzenia zagadnień miejskich – podkreśla Tomasza Rogala

Jako przewodniczący zespołu „Szkolnictwo zawodowe i jego rozwój” oraz przedstawiciel Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego Pepees S.A. dodaje, że planowane działania w bieżącym roku w zakresie kolejnych spotkań z uczniami, nauczycielami, absolwentami, czy prowadzenia praktyk, zostały zawieszone z powodu pandemii wpływającej na ograniczenia w życiu codziennym i szkolnictwie. Dalsza współpraca przedsiębiorstwa z placówkami edukacyjnymi zależeć będzie od rozwoju sytuacji zdrowotnej i epidemicznej.

Rada Gospodarcza pracuje w czterech zespołach tematycznych:

  1. Strategiczny rozwój regionu, działania promocyjne, szkolenia i doradztwo
  2. Rozwój Inkubatorów przedsiębiorczości, klastry
  3. Szkolnictwo zawodowe i jego rozwój
  4. Bezpieczeństwo i rozwój energetyczny regionu,

– Na jednym z pierwszych spotkań Rady zdiagnozowaliśmy najważniejsze dziedziny, którymi powinny zająć się poszczególne zespoły tematyczne – podkreślił zastępca prezydenta Andrzej Garlicki – Korzystając z wiedzy i doświadczeń członków Rady chcemy wypracować projekty i przedsięwzięcia które przyczynią się do rozwiązania istniejących problemów, a w efekcie do rozwoju miasta.

Zwrócił uwagę, że efekty wcześniejszych działań miasta, inspirowanych sugestiami forum, przynoszą już konkretne efekty.

– Rok 2019 był wyjątkowo dobrym okresem dla lokalnego biznesu. Statystyki pokazują, że  wówczas nastąpił znaczący przyrost podmiotów gospodarczych. Ogólna ich liczba w Łomży wyniosła 6.467, a wzrost o 106 firm w ostatnim roku był najwyższy na przestrzeni ostatnich 5 lat. Zmienia się również korzystnie struktura rodzajów prowadzonej działalności gospodarczej w mieście. Handel traci swój udział na rzecz transportu, budownictwa i przetwórstwa przemysłowego – podkreśla zastępca prezydenta.

Łomżyńskie firmy odnotowały w 2019 r. niespotykany na przestrzeni ostatnich kilku lat, prawie 50% wzrost sprzedaży, która przekroczyła 5 mld zł w skali roku. Dynamicznie wzrósł również eksport i import.

Niestety pandemia koronawirusa zahamowała pozytywne trendy. Przeprowadzone na koniec kwietnia badanie ankietowe wykazało, że w największym stopniu kryzys odczuwają mikroprzedsiębiorcy, oni też najbardziej obawiali się zawieszenia lub zamknięcia działalności. Wskazywany przez nich spadek sprzedaży o 70 czy 90 % stanowił 99% wśród wszystkich badanych. Firmy średnie czy duże były bardziej odporne na kryzys i w kwietniu najczęściej nie odczuwały spadku sprzedaży. Największe trudności przeżywali przedsiebiorcy z branż, których działalność została ograniczona lub zakazana rozporządzeniami Ministra Zdrowia czy Rady Ministrów

– Na bieżąco monitorujemy sytuację. Pomimo bardzo niepokojących sygnałów z początku pandemii  skala zamykania działalności czy zwolnień pracowników nie jest tak duża jak się obawialiśmy – dodaje Andrzej Garlicki. – Większość ankietowanych podkreślała, że kapitał ludzki jest dla nich najbardziej wartościowy więc zwolnienia pracowników traktują jako ostateczność. Obserwujemy wzrost liczby bezrobotnych, który związany jest nie tylko  ze zwolnieniami pracowników w związku z pandemią koronawirusa, ale także mniejszą liczbą podjęć pracy i ograniczeniem kierowania bezrobotnych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.  Natomiast liczba zawieszeń czy zakończenia działalności gospodarczych w okresie kwiecień-maj 2020 jest porównywalna lub mniejsza do tego samego okresu 2019 r. Cieszy również fakt, że zakładanych podmiotów czy wznawianych działalności gospodarczych jest więcej niż zawieszanych czy zakończonych – podreśla  zastępca prezydenta Łomży.

Aktualnie spotkania Rady są zawieszone z uwagi na stan epidemii w kraju. Najbliższe spotkanie członków Rady Gospodarczej planowane jest we wrześniu 2020 r. jeżeli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.