Polityka Nowej Szansy

Przyjęta w ramach Polityki Nowej Szansy w dniu 16 lipca 2020 roku ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców określa warunki pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw, które znajdują się w trudnej sytuacji.

Pomoc będzie udzielana w następujących formach:

  1. Krótkookresowe pożyczki (pomoc na ratowanie). Wysokość pożyczki uzależniona będzie każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Maksymalna kwota pożyczki, wyliczona zostanie na podstawie ujemnych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej przedsiębiorcy znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej, jako różnica między zyskiem brutto powiększonym o amortyzację za ostatni rok obrotowy, a zmianą stanu kapitału obrotowego pomnożona przez okres, na który ma zostać udzielona ta pożyczka. Pożyczki w ramach pomocy na ratowanie będą udzielane na 6 miesięcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.
  2. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy
    Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Wsparcie będzie mogło być udzielane jako kontynuacja pomocy na ratowanie – wtedy przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu. Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację, ale potrzebują wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.
    Z tej formy pomocy mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego
  3. Pomoc na restrukturyzację. Przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan – którego koszty mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Logika proponowanego w ustawie wsparcia przedstawia się następująco. Przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie. Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza i udzielona pożyczka niewystarczająca – przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dodatkowo o pożyczkę. Udzielana ona będzie jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli jest przedsiębiorcą z sektora MŚP. A następnie – gdyby znów ta pomoc była niewystarczająca – o pomoc na restrukturyzację. W odniesieniu do dużych przedsiębiorców ścieżka otrzymywania pomocy będzie wyglądała podobnie, z tym że niedostępna będzie dla nich pomoc udzielana w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Duży przedsiębiorca również będzie mógł ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Pomoc udzielana jest ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy przez ministra ds. gospodarki. Udzielanie pomocy zostanie powierzone Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Na pomoc dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji przeznaczono 120 mln zł z budżetu państwa przez okres 10 lat oraz 50 mln rocznie ulgi na restrukturyzację.

Więcej informacji na stronie ARP

Pełna treść ustawy