Przebudowa ulicy Rządowej

W dniu 18.09.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II”  – w zakresie: Cześć III – Przebudowa drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa).

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6 ,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33.

Zakres robót budowlanych obejmował:

a) Decyzja nr 222/19 z dnia 19.08.2019 r. (znak pisma BUD.6740.1.220.2019), wydana przez Prezydenta Miasta Łomża, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę,

– przebudowę drogi powiatowej nr 2606B w Łomży (ul. Rządowa) na odcinku od ul. Zjazd do Pl. Stary Rynek,

– przebudowę wlotu ul. Rządowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 63 wraz z budową infrastruktury technicznej (obejmująca; budowę kanalizacji deszczowej, w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów, przebudowę sieci wodociągowej z przyłączeniami, przebudowę sieci oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji kablowej, przebudowę sieci telekomunikacyjnej)

– usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu realizowanej na działkach nr: 10114/3, 10330, 10333/17, 10339, 10351, 10380, 10064, 10324.

b) Decyzja nr 103/2019 z dnia 30.08.2019 r. ( znak pisma AB-I.7840.1.10.2019.AK) wydana przez Wojewodę Podlaskiego udzielająca pozwolenia na budowę,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej, oznaczonej na projekcie zagospodarowania przerywaną linią zieloną na odcinku A-I,

– budowę drenażu pod projektowanym kanałem deszczowym, oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu podwójną linią zieloną, na odcinku B-D,

– budowę sieci wodociągowej, oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu przerywaną linią koloru niebieskiego na odcinku A`-K`,

– budowę kablowej oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi, oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu linią przerywaną w kolorze czerwonym, na odcinku A“-C“ i słupem oświetleniowym oznaczony literą B“,

– rozbiórkę sieci kanalizacji sanitarnej, oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu linią koloru brązowego, na odcinku I-J;

– rozbiórkę sieci wodociągowej, oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu linią koloru niebieskiego, na odcinkach A`-L`, G`-M`, H`-K`;

– rozbiórkę linii kablowej oświetleniowej, oznaczonej na projekcie zagospodarowania terenu linią ciągłą w kolorze czerwonym, na odcinku A`-D, D`-E`;

Na działkach o nr geod.; 10064 i 10324 obręb 0001 Miasto Łomża, w granicach pasa drogowego drogi krajowej Nr 63, ul. Zjazd w m. Łomża w ramach przebudowy ul. Rządowej.

c) Decyzja nr 82/20 z dnia 15.05.2020 r. (znak pisma BUD.6740.1.133.2020) wydana przez Prezydenta Miasta Łomża, zmieniająca w zakresie budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Rządowej 7, na działkach nr 10333/17 i 10351.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 16.12.2019 r. do dnia 31.08.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy oraz z umową nr 272.2.38.2019 z dnia 03.12.2019 r., oraz Aneksami do umowy: nr 1 z dnia 22.06.2020 r., nr 2 z dnia 31.08.2020 r., dokumentacją techniczną oraz wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy oraz zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych, a także do usuwania wad zgłoszonych pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi.

Inwestycja współfinansowana była ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 2019, wartość całkowita 4.169.365,91 zł, dofinansowanie 1.406.992,50 zł (50% kosztów kwalifikowalnych).