tereny inwestycyjne w Łomży, zwolnienie z podatku dochodowego w Łomży

Nowe tereny inwestycyjne w Łomży

Na listopadowej sesji Rady Miejskiej Łomży uchwalony został nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta. Dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, składowej i magazynowej wraz z obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oznaczonych symbolami PU/UC o łącznej powierzchni 152,1 ha określono następujące parametry zabudowy:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa, składy, magazyny. Dopuszcza się realizację usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
 • Maksymalna wysokość zabudowy 40 m dla budynków i 60 m dla budowli
 • Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80%
 • Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 10%
 • Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 3.000 m2.

Położenie Łomży w centrum regionu północno wschodniego, w połowie drogi pomiędzy stolicą, a wschodnimi granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych i międzynarodowych, sprzyja lokowaniu inwestycji.

Obszar 150 ha terenów prywatnych położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Dojazd do terenu zapewniony jest ulicami Meblową i Cieślewskiego, stanowiącymi wewnętrzną obwodnicę miasta. Jest to droga gminna oznaczona 3KD-G o szerokości 35 m, posiadająca nawierzchnię utwardzoną, asfaltową dostosowaną do obsługi ruchu pojazdów o podwyższonej ładowności.

Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym istnieje:

 • sieć wodociągowa o średnicy DN 160 mm, dostępna objętość 1.555 m3/doba
 • kanalizacja sanitarna – grawitacyjna o średnicy DN 200 mm, dostępna objętość 1.037 m3/doba
 • kanalizacja deszczowa – o średnicy DN200 mm oraz zaprojektowana o średnicy DN 600 mm,
 • linie energetyczne, stacje trafo, GPZ  – dostępna moc 10MW z możliwością zwiększenia do 20 MW
 • przyłącze gazowe o średnicy DN 250mm i DN 180mmdostępna objętość 3.500 Nm3/h
 • infrastruktura teletechniczna,

150 ha nowych terenów inwestycyjnych

Teren 150 ha w rejonie ul. Wojska Polskiego (DK 61) i Meblowej, razem z Podstrefą Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz istniejącym w tym rejonie obszarem około 70 ha terenów, na których miejscowy plan przewiduje już zabudowę produkcyjną i usługową, tworzą Łomżyńską Strefę Inwestycji. To nie tylko doskonale skomunikowane przez wewnętrzną obwodnicę miasta oraz drogę krajową nr 61 w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, ale również system ulg wynikający z Polskiej Strefy Inwestycji.

Ulgi i zwolnienia dla nowych inwestycji w Łomży

Przedsiębiorcy lokujący swoje inwestycje na terenie Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej czy obejmując decyzją o wsparciu własne grunty w ramach PSI mogą uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy na okres 15 lat (średnie przedsiębiorstwa 60%, duże przedsiębiorstwa 50%). Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców to tylko 10 mln zł i odpowiednio mniej dla średnich – 2 mln, małych – 0,5 mln zł czy mikro – 0,2 mln zł. Należy spełnić tylko 4 z 10 kryteriów jakościowych.

Dodatkowo miasto oferuje najkorzystniejsze w regionie zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres 6 lat.

Wsparcie administracyjne i techniczne na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz opiekę poinwestycyjną zapewnia inwestorom działające w Urzędzie Miejskim Centrum Obsługi Przedsiębiorców. Jest to miejsce pierwszego kontaktu lokalnych przedsiębiorców czy potencjalnych inwestorów z administracją w mieście. Przedsiębiorca uzyska tutaj informację o dostępnych terenach inwestycyjnych, ulgach czy zwolnieniach od podatku, możliwościach finansowania przedsięwzięć. Inwestorom przydzielany jest „pilot inwestycyjny” zapewniający administracyjne wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Kontakt

Centrum Obsługi Przedsiębiorców

Urzędu Miejskiego w Łomży

Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

email: cop@um.lomza.pl, tel. 86 2156852

Tereny inwestycyjne

Łomża – spot gospodarczy