Przebudowa ul. Małachowskiego

W dniu 14.10.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” – w zakresie Cześć IV: Przebudowa drogi gminnej nr 101073 B w Łomży (ul. Małachowskiego).

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża, przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.43.2019 z dnia 04.12.2019 r., oraz Aneksami do umowy: nr 1 z dnia 04.12.2019 r., nr 2 z dnia 08.06.2020 r., nr 3 z dnia 24.09.2020 r. Prace wykonano w czasie od dnia 20.12.2019 do dnia 30.09.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Przebudowa drogi gminnej nr 101073 B w Łomży (ul. Małachowskiego) – Zadanie realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Wartość całkowita 1.705.752,23 zł, dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 664.470,07 zł (50% kosztów kwalifikowalnych), realizacja 2019 r.-2020 r.

Droga klasy L. Zakres inwestycji obejmuje DG 101073 B ul. Małachowskiego na odcinku o dł. 205,95 m, dł. nawierzchni bitumicznej 170,1 m, szer. 6 m. Przebudowa polegała na wykonaniu: rozbiórek; robót ziemnych; podbudowy i nawierzchni jezdni, zjazdów i ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego oraz chodników, zjazdów, parkingów z betonowej kostki brukowej; oznakowania poziomego i pionowego w tym sygnalizacji świetlnej dla rowerzystów; ustawieniu krawężników i obrzeży; przebudowie i rozbudowie oświetlenia ulicznego; przebudowie kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej; budowie kanału technologicznego; poręczy ochronnych; przejść dla pieszych z podejściami z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach zostaną wtopione w nawierzchnię krawężniki i zostaną przebudowane 2 skrzyżowania.Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy i zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.