Termomodernizacja i modernizacja Przedszkola Publicznego nr 9

Prace termomodernizacyjne w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Łomży realizowane były w ramach kompleksowego projektu  pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0236/18-00 z dnia 12.08.2019 r. współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych). Zadanie inwestycyjne w Przedszkolu Publicznym nr 9 zostało podzielone na dwa etapy i wyłonieni byli dwaj generalni wykonawcy:

AND – BUD Andrzej Kulasiński, ul. Błękitna 14, 07 – 410 Ostrołęka,

URBI PROJEKT Artur Wojciech Tośka, ul. Romualda Traugutta 10 lok. U 9, 06 – 100 Pułtusk.

Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11 A w Łomży była realizowana przez firmę: AND – BUD Andrzej Kulasiński, ul. Błękitna 14, 07 – 410 Ostrołęka. Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr WIR.272.19.2020 zawartej w dniu 26. 02. 2020 r. i Aneksu nr 1 z dnia 29.06.2020 r. Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się 28.08.2020 r.

W zakres wykonywanych prac wchodziło:

 • wydzielenie klatek schodowych ewakuacyjnych poprzez wykonanie ścianek oddzielenia pożarowego i montaż drzwi p.poż do sal lekcyjnych
 • podział budynku przedszkola ścianami oddzielenia pożarowego na strefy
 • montaż nowych okien i drzwi p.poż zgodnie z projektem
 • wykonanie podziału i remontu łazienek przy salach lekcyjnych (wymiana okładzin ściennych i podłogowych, wymiana urządzeń, montaż nowych drzwi i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych
 • wykonanie modernizacji pomieszczenia pionu żywieniowego (wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych, montaż nowego wyposażenia kuchni)
 • wymianę dźwigu towarowego w pionie żywieniowym
 • wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

Wartość wykonanych robót wyniosła 981 823, 11 zł. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.

Termomodernizacja i roboty budowlane w budynku Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. Bolesława Prusa 11 A w Łomży była realizowana przez firmę: URBI PROJEKT Artur Wojciech Tośka, ul. Romualda Traugutta 10 lok. U 9, 06 – 100 Pułtusk. Prace wykonane zostały na podstawie umowy nr WIR.272.2.14.2020 zawartej w dniu 20.01.2020 r. Odbiór końcowy wykonanych robót odbył się 07.12.2020 r.

W zakres wykonywanych prac wchodziło:

 • modernizacja kominów wentylacyjnych na dachu
 • wykonanie izolacji stropodachu wełną mineralną
 • wykonanie izolacji dachu łączników styropapą
 • wymiana części okien w salach
 • wymiana okienek piwnicznych
 • izolację ścian piwnicznych styropianem gr. 8 cm
 • izolację ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm
 • wykonanie nowej opaski wokół budynku z kostki betonowej
 • wykonanie nawierzchni w patio budynku z kostki betonowej
 • montaż nowych klap dymowych na klatkach schodowych
 • wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia
 • wykonanie instalacji oddymiania
 • wymiana instalacji C.O. z grzejnikami
 • wymiana drzwi zewnętrznych i wykonanie nowych schodów
 • zadaszenie wejść bocznych
 • roboty wykończeniowe po pracach instalacyjnych i budowlanych

Wartość wykonanych robót wyniosła 2 709 305, 19 zł. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.

Całkowity koszt robót z dwóch etapów wyniósł 3 691 128, 30 zł. w tym dofinansowanie z UE było w wysokości: 1 367 894,17 zł.