Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu za rok 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia w 2021 r. Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje wygaśnięciem zezwolenia.

Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu za 2020 r. można złożyć w  następujący sposobów:
–    osobiście  w biurze podawczym Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, ul. Polna 16, poniedziałek – piątek w godz.: 7.30-15.30
–    drogą mailową, poprzez wysłanie zeskanowanego oświadczenia na adres:
b.godlewska@um.lomza.pl   – w takiej sytuacji należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Urzędu również oryginału oświadczenia (w dwóch egzemplarzach) – pocztą lub poprzez wrzucenie do urny;
–    za pośrednictwem poczty – można wysłać dwa wypełnione i podpisane egzemplarze oświadczenia listem poleconym na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego , ul. Polna 16, 18-400 Łomża
Należy pamiętać, że w 2021 r. 30 i 31 stycznia są dniami wolnymi od pracy. W związku z  tym, prosimy aby nie odkładać składania oświadczeń i dokonania opłat na ostatnią chwilę.
Oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo (opłata za pełnomocnictwo – 17 zł). Druk oświadczenia do  pobrania: http://www.lomza.pl/bip/ebiuro.php?wiad=367. Opłaty można dokonać przelewem na konto nr: 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 lub w kasie Urzędu Miejskiego (czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30-15.30).