Pożyczka na inwestycje rozwojowe

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego z oddziałem w Łomży przy ulicy Polowej 53/3 udziela pożyczek mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego.

 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe może być przeznaczona na między innymi na:

 1. wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:
 2. a) rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 3. b) dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 4. c) inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny;
 5. zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:
 6. a) wdrażanie, rozbudowa i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi;
 7. b) operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie;
 8. c) zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.

 

Pożyczka na Inwestycje Rozwojowe – warunki udzielenia:

 • oprocentowanie pożyczki  wynosi 0% (pomoc de minimis)
 • prowizja 0%
 • maksymalna kwota pożyczki –1 000 000 PLN,
 • maksymalny okres pożyczkowy – 84 miesiące,
 • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy,
 • minimalny wkład własny 0%*  lub  5%,
 • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego,
 • pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić:
  • hipoteka,
  • poręczenie osób trzecich,
  • przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie),
  • cesja wierzytelności,
  • zastaw rejestrowy,
  • inne przewidziane prawem zabezpieczenie,

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać w ramach przyznanego Limitu Pożyczki więcej niż jedną Jednostkową Pożyczkę. Jednocześnie łączna wartość wszystkich udzielonych jednemu przedsiębiorstwu Jednostkowych Pożyczek nie może być wyższa niż 1 000 000 PLN.

* W przypadku inwestycji dotyczących zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych zgodnych z rdzeniem specjalizacji określonym w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+(RIS3)” udział pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.

 

Dane kontaktowe:

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Iwona Siembida

Specjalista ds. współpracy międzynarodowej | International Cooperation Specialist

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego | Enterprise Europe Network

 1. Polowa 53; 18-400 Łomża, POLAND

T: +48 86 215 16 90 | M: +48 572 243 183 | siembida@pfrr.pl