Przebudowa ul. Dwornej

W dniu 01.07.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II” –  w zakresie:
Cześć I – Przebudowa drogi powiatowej nr 2601 B (ul. Dwornej) w Łomży.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „KORZENIECKI” Korzeniecki Krzysztof  z siedzibą 18-400 Łomża, Kupiski Stare 108 A,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity z siedzibą 18-400 Łomża,  ul. Szeroka 33.

Zakres robót budowlanych obejmował:

Roboty drogowe:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

– roboty ziemne,

– budowę nawierzchni jezdni (z kostki granitowej odzyskanej z istniejącej jezdni oraz nawierzchni asfaltowej), chodników (z kostki kamiennej i płyt granitowych oraz z kostki brukowej), miejsc postojowych i zjazdów,

– budowę wyniesionych skrzyżowań,

– wycinkę istniejących drzew i odsadzenie nowych,

– wykonanie oznakowania poziomego i pionowego drogi.

Roboty sanitarne:

– budowę kanalizacji deszczowej  w tym:

  • budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewódzkiej – Aleja Legionów w Łomży, na odcinku Si-KD1 (włączenie do kanalizacji ogólnospławnej w Al. Legionów odcinek 5,0 mb z rur PVC o średnicy 400 mm),
  • budowę nowego kanału deszczowego z nowymi studniami, przykanalikami i wpustami deszczowymi na odcinku od Alei Legionów do skrzyżowania z ul. Giełczyńską,
  • budowę odejść bocznych kanalizacji deszczowej, nowych studni, wpustów deszczowych oraz przykanalików na odcinku od Al. Legionów do ul. Sikorskiego,
  • montaż rur osłonowych na kanale ciepłowniczym,
  • regulację wysokościową urządzeń podziemnych.

Roboty elektryczne i teletechniczne:

– usunięcie kolizji energetycznych,

– budowę elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Giełczyńskiej do ul. Sikorskiego,

– przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych kolidujących z planowanym zagospodarowaniem ulicy tj. kanalizacji teletechnicznej oraz kabli telefonicznych,

– budowę kanału technologicznego oraz studni kablowych prefabrykowanych.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.37.2019 z dnia 03.12.2019 r. oraz aneksem do umowy nr 1 z dnia 12.11.2020 r., aneksem nr 2 z dnia 30.04.2021 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji oraz zobowiązuje się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Całkowity koszt przebudowy ulicy Dwornej wyniósł 7 787 856,75 zł, z czego 3 350 931,05 zł to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Odcinek od ul. Sikorskiego do ul. Giełczyńskiej

Odcinek od ul. Giełczyńskiej do al. Legionów