Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5

W dniu 14.06.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: Termomodernizacja i roboty budowlane w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 w Łomży w ramach zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja  budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (ZSS, PP Nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17”.

Prace wykonane zostały przez  firmę:  MAR-TECH Mariusz Chludziński, 18-400  Łomża ul. Wiosenna 39.

W zakres wykonanych prac  wchodziło:

Zakres prac ogólnobudowlanych.

– wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian piwnicznych budynku

– wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynku styropianem, grubości 17 cm

– wykonanie ocieplenia stropodachu wełna mineralna wtryskiwaną gr. 24 cm

– ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną  styropapą gr 22 cm

– ocieplenie dachu zaplecza sali gimnastycznej gr. 24 cm

– wymiana części stolarki okiennej piwniczne

– wymianę drzwi zewnętrznych profil ciepły

– wymianę drzwi wewnętrznych

– montaż drzwi wewnętrznych ppoż.

– wymianę części posadzki pcv na wykładzinę zgrzewalną

– wymianę stolarki okiennej piwnicznej

– wymiana stolarki okiennej na okna ppoż.

– szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów po pracach elektrycznych i sanitarnych

Zakres prac robót budowlanych branży elektrycznej :

– wykonanie instalacji elektrycznej,

– wykonanie rozdzielnic,

– wykonanie wewnętrznych linii zasilających (WLZ),

– instalacja oświetlenia ogólnego,

– instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,

– instalacja gniazd wtykowych,

– instalacja SSP w tym montaż wszystkich czujek oraz ich okablowanie,

– instalację odgromową.

W zakresie prac sanitarnych

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

– wymiana instalacji wody zimnej, hydrantowej, ciepłej, cyrkulacji wraz z armaturą,    hydrantami,

– wykonanie prac demontażowych istniejących instalacji wody, c.o.,

– wykonanie prac budowlanych związanych z robotami instalacyjnymi.

Roboty zostały wykonane w terminie od  03.01.2020 r.  do dnia 31.05.2021 r.  zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy nr 228/2017 Tom I do II.  Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową nr WIR.272.2.45.2019 z dnia 11.12.2019 r. Aneksem Nr 1 z dnia 14.12.2021 r. Aneksem Nr 2 z dnia 29.03.2021 r.  i Aneksem Nr 3 z dnia 12.05.2021 r. i pozwoleniem na budowę nr 292/17 z 20.11.2017 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji.

Dokumentacją techniczną opracowało biuro projektowe PROJEKT AND DESIGN Sp. Z o. o. 05-500 Piaseczno ul. Gen. Maj.  Grochowskiego 7/26.

Zadanie dofinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

Wartość całkowita zadania: 2 954 468,89 zł

Wartość dofinansowania: 1 732 391,67 zł