Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Projekt architektoniczny:

 1. SOUND AND SPACE sp. z o.o.
 2. DOM-BUD Suwałki
  Generalny wykonawca:

– etap I: MAR-TECH Marusz Chludziński

– etap II część 1: MERX Sp. z o.o

– etap II część 2: “DARTOM” Skup, Sawicki Spółka Jawna

– etap II część 3: MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński
Kierownicy budowy:

– etap I: inż. Szczepan Mierzejewski

– etap II część 1: mgr inż. Marcin Sienkiewicz

– etap II część 2: mgr inż. Piotr Kobryński

– etap II część 3: mgr inż. Adam Kowalewski
Inspektor/rzy nadzoru:
– etap I: mgr inż. Rafał Wróblewski – branża konstrukcyjno-budowlana, koordynator, mgr inż. Zenon Szulc – branża elektryczna, mgr inż. Marek Sobieszuk – branża sanitarna

– etap II część 1: mgr inż. Rafał Wróblewski – branża konstrukcyjno-budowlana, koordynator, mgr inż. Zenon Szulc – branża elektryczna, mgr inż. Marek Sobieszuk – branża sanitarna

– etap II część 2: mgr inż. Ryszard Klimek – branża konstrukcyjno-budowlana, koordynator, mgr inż. Czesław Taraszkiewicz – branża elektryczna, mgr inż. Marek Sobieszuk – branża sanitarna

– etap II część 3: mgr inż. Rafał Wróblewski – branża konstrukcyjno-budowlana, koordynator, mgr inż. Czesław Taraszkiewicz – branża elektryczna, mgr inż. Marek Sobieszuk – branża sanitarna

Adaptacja sali konferencyjnej i pomieszczeń biurowych budynku byłego Urzędu Wojewódzkiego w Łomży na salę koncertową z zapleczem logistycznym i administracyjnym Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Projekt budynku polega na :

– dostosowaniu konstrukcji budynku do obciążeń pochodzących od urządzeń scenicznych , urządzeń nagłaśniających i  urządzeń oświetleniowych

– dostosowaniu przegród zewnętrznych i elementów wyposażenia sali koncertowej  do wymaganych , wysokich parametrów akustycznych ; tłumienia i odbicia fali dźwiękowej
– zaprojektowaniu  urządzeń i dróg ewakuacyjnych w kategorii zagrożenia ludzi ZL I

– obliczeniu mocy i zaprrojektowaniu rozmieszczenia urządzeń nagłaśniających i urządzeń oświetleniowych

– zaprojektowaniu wentylacji nawiewno – wywiewnej , klimatyzacji i nawilżania pomieszczeń.

Ujęcie budowy w datach. Kilka najistotniejszych dat z rozpoczęcia, typu przekazanie placu budowy, aż do zakończenia i oficjalnego otwarcia.

 1. Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowej 2 – etap I

– rozpoczęcie etapu 13.01.2014 r.

– zakończenie etapu 31.07.2014 r.

Etap I obejmował swoim zakresem remont pomieszczeń części administracyjnej obiektu, począwszy od kondygnacji piwnic aż po poziom I piętra takich jak:

– klatka schodowa

– toalety

– pomieszczenia sanitarne

– korytarze

– portiernia

– magazyn

– garderoby i sala prób

– wykonanie elewacji, remontu dachu w obrębie remontowanych pomieszczeń z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Ponadto  wykonano wszystkie instalacje:

 • centralnego ogrzewania i wentylacji
 • instalacje sanitarne – wod-kan
 • instalacje elektrycze i teletechnicze

2. Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowej 2 – etap II część 1:

– rozpoczęcie etapu 31.05.2016 r.

– zakończenie etapu 28.12.2016 r.

Część 1 etapu II obejmowała swoim zakresem wykonanie stanu surowego zamkniętego sali koncertowej wraz z wykonaniem rozbudowy obiektu o korytarz ewakuacyjny, wykonaniem konstrukcji wejścia głównego z zadaszeniem, wykonaniem zewnętrznego podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz wszelkie roboty rozbiórkowe w obszarze sali i łącznika z budynkiem byłego Urzędu Wojewódzkiego. W zakres tej części inwestycji wchodziło również wykonanie przebudowy dachu nad salą koncertową.

3. Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowej 2 – etap II część 2:

– rozpoczęcie etapu 10.08.2017 r.

– zakończenie etapu 08.11.2017 r.

Część 2 etapu II obejmowała swoim zakresem dokończenie wszystkich robót związanych z realizacją inwestycji, mianowicie wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin ściennych i podłogowych oraz sufitów, dostawę i montaż stolarki wewnętrznej, wykonanie ustrojów akustycznych, wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych i wod-kan, instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemów SWIN i p.poż, dostawę i montaż elementów systemów elektroakustycznych, oświetlenia i mechaniki scenicznej. Zakres obejmował także wykonanie zagospodarowania terenu, ocieplenie i elewacje budynku.

Realizacja zadania została przerwana po zleceniu przez Generalnego Wykonawcę opinii i przedstawieniu ich wyników w zakresie prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań z zakresu ochrony p.poż. i rozwiązań systemów elektroakustyki i akustyki.

Opinie wskazywały na liczne błędy projektowe we wskazanych zakresach, w związku z czym przerwano roboty na etapie wykonania części tynków wewnętrznych, oczyszczenia i zabezpieczenia konstrukcji stalowej dachu, części wentylacji mechanicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych. Miasto Łomża zleciło natomiast wykonanie dokumentacji zamiennej firmie „DOM-BUD” Suwałki. Umowa z firmą “DARTOM” Skup, Sawicki Spółka Jawna została rozwiązana a Miasto Łomża ogłosiło przetarg na zakończenie robót wg dokumentacji zamiennej.

4. Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowej 2 – etap II część 3:

– rozpoczęcie etapu 23.07.2019 r.

– zakończenie etapu 30.04.2021 r.

Część 3 etapu II obejmowała również swoim zakresem dokończenie wszystkich robót związanych z realizacją inwestycji, mianowicie wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin ściennych i podłogowych oraz sufitów, dostawę i montaż stolarki wewnętrznej, wykonanie ustrojów akustycznych, wykonanie instalacji wewnętrznych elektrycznych i wod-kan, instalacji wentylacji i klimatyzacji, systemów SWIN i p.poż, dostawę i montaż elementów systemów elektroakustycznych, oświetlenia i mechaniki scenicznej. Zakres obejmował także wykonanie zagospodarowania terenu, ocieplenie i elewacje budynku. Roboty te zostały zrealizowane na podstawie projektu biura projektowego „DOM-BUD”  w Suwałkach.

Ustalenia komisji z zakończenia realizacji inwestycji:

W dniu 14.05.2021 r.  odbył się  odbiór końcowy  inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży – II etap, część III w Łomży na potrzeby Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży”

Roboty wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

MK-BUD Firma Budowlana – Handel Mariusz Kosiński, ul. Michała Motoszko 26, 15-111 Białystok.

Zakres robót obejmował:      

Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną znajdującego się przy ul. Zawadzkiej 1 w Łomży.

Zamówienie stanowiło kontynuację drugiego etapu przebudowy i rozbudowy budynku filharmonii. W jej zakres wchodziły nw. roboty budowlane wewnętrzne i na zewnątrz budynku oraz technologia widowiskowa, wyposażenie budynku i zagospodarowanie terenu działki.

Zagospodarowanie terenu obejmowało budowę:

-elementów wykończenia zewnętrznego –balustrady , okładziny schodów , zadaszenia nad wejściami i przejściami

-wykonania elementów zagospodarowania terenu (dojścia, dojazdy, parkingi)

Przebudowa i rozbudowa budynku obejmowała:

– rozbudowę bryły budynku o pomieszczenie szatni,

– zmianę podjazdu pod drzwi budynku głównego na terenie własnej działki,

– zmianę stolarki okiennej i drzwiowej,

– wykonanie nowej elewacji, zmianę sposobu ocieplenia budynku i zmianę kolorystyki elewacji,

– przebudowę istniejących ścian wewnętrznych i schodów wewnętrznych, elementów wykończenia wewnętrznego,

– wykonanie drewnianych ustrojów akustycznych pomieszczenia widowni i foyer,

– wykonanie monolitycznej trybuny (402 miejsca +2 dla osób niepełnosprawnych)

– przebudowę instalacji wewnętrznych,

– wykonanie instalacji scenicznych i nagłośnieniowych,

– dostawa i montaż urządzeń technologii scenicznej,

Dane techniczne budynku:

–  powierzchnia użytkowa po rozbudowie – 1791,4 m2

– powierzchnia zabudowy istn. – 1312,08m2

– powierzchnia projektowanej rozbudowy w tym etapie: 82,95 m2,

– kubatura po rozbudowie – 12384,12m3

Roboty zostały wykonane w terminie od 23.07.2019 r. do 30.04.2021 r.  zgodnie z umową nr 272.2.21.20219 z dn. 17.07.2019 r. oraz aneksami do w/w umowy:

 • Aneks nr 1 z dn. 02.07.2020 r
 • Aneks nr 2 z dn 10.2020 r.
 • Aneks nr 3 z dn 01.2021 r.
 • Aneks nr 4 z dn. 02.2021 r.
 • Aneks nr 5 z dn. 03.2021 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia 14.05.2026 r.

Koszty poszczególnych etapów budowy:

 1. Etap I realizowany przez Mariusza Chludzińskiego: 777 656,17 zł  (umowa podstawowa) + 299 057,16 zł (roboty uzupełniające) = 1 076 713,33 zł
 2. Etap II część I realizowana przez MERX: 2 095 551,01 zł
 3. Etap II część II realizowana przez DARTOM: 935 869,55 zł
 4. Etap II część III realizowana przez MK=BUD: 17 466 161,59 zł

 Razem: 21 574 295,48 zł brutto.

Zadanie współfinansowane było ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet – Infrastruktura kultury. Łączna wartość dofinansowania wyniosła: 8 190198, 80 zł.