Przebudowa ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej

W dniu 17.11.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Kazimierza Pułaskiego i ul. Strażackiej w Łomży”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża przy udziale podwykonawców:

– TLEnergetyka Sp. z o. o., ul. Grzybowska nr 87, 00-844 Warszawa,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity z siedzibą 18-400 Łomża,  ul. Szeroka 33.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– budowę nawierzchni jezdni, ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo-rowerowej, chodników, zjazdów,

– budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do wpustów ulicznych,

– budowę sieci kablowej linii oświetleniowej nN,

– budowę kanału technologicznego oraz rozbiórkę i budowę odcinka napowietrznej linii energetycznej Nn.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 16.04.2021 do dnia 29.10.2021 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy oraz zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.37.2020 z dnia 22.12.2020 r., oraz aneksami do umowy: aneks nr 1 dnia 30.09.2021 r., aneks nr 2 z dnia 25.10.2021 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

Zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 101110 B (ul. Kazimierza Pułaskiego) i nr 101133 B (ul. Strażacka) w Łomży” było zrealizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wartość całkowita Zadania –  4 464 769,68 zł

Wartość dofinansowania – 2 683 080,65 zł