Spotkanie informacyjne z właścicielami gruntów / Informational meeting with landowners

W dniu 30.06.2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne z właścicielami gruntów w ramach zadania: „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” w projekcie „ŁOMŻA – MIASTO, w którym ŻYJĘ I PRACUJĘ” w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Spotkanie odbyło się w Sali 214 Akademii Nauk Stosowanych przy ul. Akademickiej 14.

Celem spotkania było poinformowanie właścicieli o rozpoczynającej się kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych w mieście Łomża oraz omówienie najważniejszych zagadnień wynikających z uchwalenia w listopadzie 2020 roku nowego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta (link do uchwały http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=8026 )

Na spotkanie zaproszono właścicieli gruntów oznaczonych w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jako PU/UC-4 oraz PU/UC-5.

W spotkaniu wzięło udział ponad 20 właścicieli.

Urząd Miejski w Łomży reprezentowali:

 • Małgorzata Puchala – Kierownik Centrum Obsługi Przedsiębiorców
 • Paulina Gałązka – Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami
 • Tomasz Walczuk – Naczelnik Wydziału Architektury.

Podczas spotkania omówiono następujące zagadnienia:

 1. Zapisy MPZP obowiązujące na tym obszarze.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Łomża w rejonie ulic: Wojska Polskiego i Meblowej do granic miasta o łącznej powierzchni 152,1 ha zakłada:

 • Przeznaczenie terenu: zabudowa produkcyjno-usługowa, składy, magazyny. Dopuszcza się realizację usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2
 • Maksymalna wysokość zabudowy 40 m dla budynków i 60 m dla budowli
 • Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy 80%
 • Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie 10%
 • Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 3.000 m2.

 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną. W pasie drogowym istnieje: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna – grawitacyjna, kanalizacja deszczowa, linie energetyczne, stacje trafo, GPZ , przyłącze gazowe, infrastruktura teletechniczna

 1. Opłata planistyczna

W związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz wzrostem wartości nieruchomości w przypadku zbycia przez właściciela nieruchomości  pobierana jest opłata jednorazowa w wysokości 30% od wzrostu wartości nieruchomości.

 1. Dlaczego obszar jest atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów?

Położenie Łomży w centrum regionu północno wschodniego, w połowie drogi pomiędzy stolicą, a wschodnimi granicami kraju, na skrzyżowaniu dróg krajowych i międzynarodowych, sprzyja lokowaniu inwestycji. Obszar o powierzchni 150 ha, w pełni uzbrojony, położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61 w odległości 2.000 m od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego E-67 VIA BALTICA.

Po części informacyjnej zaproszono uczestników spotkania do zadawania pytań, na które odpowiadali obecni przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Łomży.

Na spotkaniu przekazano uczestnikom informacje, że projekt uzyskał dofinansowanie ze  środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 r.

Informational meeting with landowners

On 30.06.2022, an informational meeting was held with landowners as part of the task: “Promotion of investment areas in the city of Lomza” within the framework of the project “Lomza – The city where I live and work” financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021 – Local Development Program.

The meeting was held in Room 214 of the Academy of Applied Sciences at 14 Akademicka Street.

Its purpose was to inform landowners about the beginning of the promotional campaign for investment areas in the city of Lomza, and to discuss the most important issues arising from the adoption, in November 2020, of a new local spatial development plan for the part of the city of Lomza in the area of Wojska Polskiego and Meblowa Streets up to the city limits (link to the resolution http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=8026 )

Owners of land plots specified in the Local Spatial Development Plan as PU/UC-4 and PU/UC-5 were invited to the meeting.

The meeting was attended by more than 25 participants.

The Municipal Office in Lomza was represented by:

 • Małgorzata Puchala – Head of the Entrepreneurs Assistance Center (Centrum Obsługi Przedsiębiorców)
 • Paulina Gałązka – Head of Real Estate Management Department
 • Tomasz Walczuk – Head of the Department of Architecture.

During the meeting, the following issues were discussed:

 1. The provisions of the Local Spatial Development Plan in force in the area.

The Local Spatial Development Plan for the part of the city of Lomza in the area of Wojska Polskiego and Meblowa Streets up to the city limits with a total area of 152.1 hectares assumes the following:

 • Land use: production and service facilities, warehouses, depots. The development of trade services with a sales area of more than 2000 m2 is permitted
 • Maximum height of construction 40 m for buildings and 60 m for structures
 • Maximum size of the development area 80%
 • Indicator of the minimal biological area of 10%
 • Minimal area of a newly designated building plot 3,000 m2.
 1. Development of investment areas.

The area is equipped with the necessary technical infrastructure. In the road strip there is: water supply system, sanitary sewerage system – gravitational, storm water drainage, power lines, transformer substations, transformer/switching stations, gas supply, teletechnical infrastructure

 1. Re-zoning fee

In connection with the adoption of the local plan and the increase in the value of the property, a one-time fee of 30% of the increase in the value of the property is charged in the event of sale by the property owner.

3 Why is the area attractive to potential investors?

The location of Lomza in the center of the northeastern region, halfway between the capital and the eastern borders of the country, at the intersection of national and international roads, is conducive to the location of investments. The area of 150 hectares, fully developed, is located directly on national road No. 61 at a distance of 2,000 meters from the Lomza-West junction of the trans-European transport corridor E-67 VIA BALTICA.

After the informational part, the participants in the meeting were invited to ask questions, which were answered by the representatives of the Lomza Municipal Office present.

At the meeting, participants were informed that the project received funding from the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.