Szkolnictwo zawodowe w Łomży jest OK !

Tradycje kształcenia zawodowego w Łomży sięgają 1906 roku, kiedy to powstała Szkoła Handlowa. W okresie międzywojennym, po II wojnie światowej, ale przede wszystkim na przełomie XX i XXI wieku nastąpił dynamiczny rozwój szkolnictwa zawodowego w naszym mieście.

Opierając się na danych szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Łomża kształcenie zawodowe skupia się w 4 Zespołach Szkół o profilach; Techniczny, Mechaniczny, Ekonomiczny i Weterynaryjny. Kształci się w nich 2530 uczniów, to jest 54 % wszystkich uczących się w szkołach średnich naszego miasta.

Łomżyńskie szkoły zawodowe oferują szeroki wachlarz kierunków kształcenia: od budowlańców, gastronomów, mechatroników, elektryków, ekonomistów, logistyka, weterynarzy, odzieżowców, a to tylko przykładowe kierunku, tego co oferują nasze szkoły, a jest tych zawodów mnóstwo, różnorodność może przyprawić kandydata do szkoły o ból głowy…

Dlaczego absolwent szkoły podstawowej wybiera szkołę zawodową?

Po pierwsze- kształcenie zawodowe jest atrakcyjne i ciekawe, bo nowoczesne trendy w gospodarce natychmiast znajdują swoje odbicie w tym, jak i co uczy się przyszłych specjalistów. Tu nie ma czasu na nudę, tu świetnie łączy się teorię z praktyką, to tu tworzy się filar rynku pracy i rozwoju gospodarki.

Po drugie- w trakcie nauki uczeń odbywa praktyki zawodowe, staż u pracodawców i przedsiębiorców współpracujących ze szkołą. Często jest tak, że gdy absolwent uzyskuje potwierdzenie swoich kwalifikacji, to czeka na niego etat w firmie, w której miał praktyki, oczywiście jeżeli zaprezentował się podczas nich z jak najlepszej strony.

Po trzecie- absolwent szkoły zawodowej ma większe szanse na zdobycie pracy, niż absolwent LO. Na rynku pracy przecież ciągle brakuje fachowców.

Po czwarte- to się opłaca finansowo, bo absolwent szkoły zawodowej rozpoczyna swoją karierę zawodową w wieku 19-20 lat, o wiele szybciej niż absolwent wyższej uczelni. A przecież wielu specjalistów zawodowych jednocześnie pracuje i studiuje, więc zdobycie tytułu inżyniera czy magistra jest to dla nich zupełnie naturalne.

Widzisz więc młody człowieku, że kształcenie zawodowe, zwłaszcza w Łomży, jest OK.

Zapoznaj się więc z naszą ofertą kształcenia , wybierz ten kierunek, który jest dla Ciebie najbardziej atrakcyjny.

Kampania promocyjna szkolnictwa zawodowego realizowana jest na potrzeby Zadania pn „Promocja szkolnictwa zawodowego” dotyczącego projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Tekst: Paweł Drożyner – Dyrektor ZSEiO Nr 6

Vocational education in Lomza is OK !

The traditions of vocational education in Lomza date back to 1906, when the School of Commerce was established. In the interwar period, after World War II, but especially at the turn of the 20th and 21st centuries, there was a dynamic development of vocational education in our city.

Based on the data of schools for which the City of Lomza is the managing body, vocational education is concentrated in 4 School Complexes with the following profiles; Technical, Mechanical, Economic and Veterinary. They educate 2,530 students, which is 54% of all students attending secondary schools in our city.

Lomza vocational schools offer a wide range of training courses: from builders, caterers, mechatronics, electricians, economists, logistics, veterinarians, clothing specialists, and these are just examplary courses offered by our schools. There are plenty of professions taught – the variety could give a school candidate a real headache….

Why does an elementary school graduate choose a vocational school?

First of all- vocational education is attractive and interesting, because modern trends in the economy are immediately reflected in how and what future specialists are taught. Here there is no time for boredom, here is a great combination of theory and practice, here is where the pillar of the labour market and the development of the economy is formed.

Secondly- during the course of study, the student completes apprenticeships, internships with employers and entrepreneurs who cooperate with the school. It is often the case that when a graduate receives confirmation of his qualifications, there is a full-time position already awaiting him in the company where he had an internship. Provided, of course, that he presented himself at his best during the internship.

Thirdly- a vocational school graduate has a better chance of getting a job than a high school graduate. After all, the labour market is still short of professionals.

Fourth- it pays off financially, because a graduate of a vocational school starts his professional career at the age of 19-20, much sooner than a graduate of a university. And after all, many vocational specialists work and study at the same time, so it’s only natural for them to earn an engineering or master’s degree.

You see then, young man, that vocational education, especially in Lomza, is really OK.

So get acquainted with our educational offer and choose the field of study you find most attractive.

The promotional campaign for vocational education is implemented for the Task entitled “Promotion of vocational education” for the project “Lomza – The city where I live and work”, under the Local Development Program, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Text by: Paweł Drożyner – Director of ZSEiO No. 6