Zabiznesuj w Łomży

Kreatywne pomysły młodych na biznes w Łomży / Young people’s creative business ideas for a business in Lomza

Z dniem 31 stycznia 2023 r. zakończył się II etap konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”, podczas którego przyjmowane były zgłoszenia uczestników. Od 1 grudnia 2022 wpłynęło 18 biznesplanów przygotowanych przez uczniów liceów ogólnokształcących, profilowanych, szkół zawodowych oraz studentów łomżyńskich uczelni.

– Celem naszego konkursu jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju łomżyńskiej przedsiębiorczości, kształtowanie przedsiębiorczych podstaw wśród młodzieży oraz zachęcenie młodych ludzi do prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego – mówi zastępca prezydenta Andrzej Garlicki. – Bardzo się cieszę, że nasza inicjatywa spotkała się z takim odzewem. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło w okresie ferii zimowych, co oznacza, że młodzież w wolnym czasie wykonała pracę, wcale niełatwą, rezygnując z czasu wolnego. Wszystkie pomysły są niezwykle ciekawe, potwierdzające dużą kreatywność młodych ludzi – podsumowuje Andrzej Garlicki.

Aktualnie trwa pierwszy etap oceny pomysłów biznesowych. Do komisji konkursowej organizatorzy zaprosili przedstawicieli przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz ekspertów. Pierwszy etap oceny zostanie podsumowany na spotkaniu komisji w dniu 16 lutego 2023 r. podczas którego wyłonionych zostanie 10 pomysłów, które przejdą do drugiego etapu oceny.

W drugim etapie oceny prac konkursowych autorzy wyłonionych 10 pomysłów zaprezentują przed komisją swoje prace oraz odpowiedzą na jej pytania. Cały konkurs zakończy uroczysta gala wręczenia nagród, która odbędzie się pod koniec marca 2023 r.

Przypomnijmy, że prace przygotowawcze do konkursu trwały już od września 2022 r. W szkołach promowana była inicjatywa, a na lekcjach przedsiębiorczości omawiano zagadnienia przydatne do przygotowaniu biznesplanów. Etap przygotowawczy zakończyły warsztaty dla młodzieży, które pod hasłem „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” odbyły się w dniach 16-17 listopada 2022r. w Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży przy ul. Studenckiej oraz Akademii Nauk Stosowanych w Łomży przy ul. Akademickiej. Na spotkaniach, które łącznie zgromadziły prawie pół tysiąca młodych ludzi, mogli oni poznać biznes w praktyce podczas panelów mentorskich lokalnych przedsiębiorców oraz zapoznać się z zasadami samego konkursu.

Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży

Konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” realizowany jest przez Miasto Łomża we współpracy z Gminą Piątnica. na potrzeby zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

tekst: M. Puchała
foto: J. Bochenko

The second stage of the competition ‘My Business Idea – Do Business in Łomża’, during which applications from the participants were accepted, ended on 31 January 2023. Since 1 December 2022, 18 business plans prepared by students of general education secondary schools, specialised secondary schools, vocational schools and students of Lomza universities have been submitted.

– The aim of our competition is to activate and stimulate the development of entrepreneurship in Lomza, to shape entrepreneurial fundamentals among young people and to encourage young people to run their own business as a way of achieving professional success, says Deputy Mayor Andrzej Garlicki. – I am very pleased that our initiative has met with such a response. Most applications were received during the winter holidays, which means that young people did their work, not easy at all, giving up their free time. All the ideas are extremely interesting, confirming the high creativity level of young people,” summarises Andrzej Garlicki.

The first stage of evaluating business ideas is currently underway. The organisers have invited representatives of entrepreneurs, business environment institutions and experts to join the competition committee. The first stage of evaluation will be summarised at a commission meeting on 16 February 2023, during which 10 ideas will be selected to proceed to the second stage of evaluation.

In the second stage of evaluation of the competition entries, the authors of the selected 10 ideas will present their works in front of the commission and answer its questions. The entire competition will conclude with an award ceremony to be held at the end of March 2023.

As a reminder, preparatory work for the competition had already been underway since September 2022. The initiative was promoted in schools and issues useful for preparing business plans were discussed in entrepreneurship classes. The preparatory stage was completed with workshops for young people, which, under the motto ‘My Business Idea – Do Business in Lomza’, were held on 16-17 November 2022 at the International Academy of Applied Sciences in Lomza on Studencka Street and the Academy of Applied Sciences in Lomza on Akademicka Street. At the meetings, which brought together almost half a thousand young people, they were able to learn about business in practice during mentoring panels hosted by local entrepreneurs and learn about the rules of the competition itself.

The competition “My business idea – Do business in Lomza” is implemented by the City of Lomza in cooperation with the Municipality of Piatnica. For the task entitled Competition for young entrepreneurs “My business idea” in the project “Lomza – the City where I Live and Work”, as part of the Local Development Programme, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Text: M. Puchała
photo: J. Bochenko