Mój pomysł na biznes - Zabiznesuj w Łomży

Poznamy zwycięzców konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”

Uroczysta gala wręczenia nagród oficjalnie zakończy I edycję konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”. Wydarzenie odbędzie się w środę 29 marca 2023 r. o godz. 18:00 w Hali Kultury na Starym Rynku w Łomży.

– Celem konkursu jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju łomżyńskiej przedsiębiorczości, kształtowanie umiejętności z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży – informuje zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki dodając, że prace przygotowawcze do jego przeprowadzenia trwały już od września 2022 r.

Na lekcjach przedsiębiorczości omawiane były zagadnienia przydatne do przygotowania konkursowych biznesplanów. W dniach 16-17 listopada 2022 r. odbyły się także 2-dniowe warsztaty, które łącznie zgromadziły prawie pół tysiąca młodych ludzi, gdzie w praktyce, podczas paneli mentorskich lokalnych przedsiębiorców oraz paneli merytorycznych, młodzież poznawała biznes w praktyce oraz zasady samego konkursu.

– W ogłoszonym naborze wpłynęło ostatecznie osiemnaście niezwykle kreatywnych i inspirujących pomysłów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do ścisłego finału mogliśmy jednak zakwalifikować tylko dziesięć z nich – przekazuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Pomysły zgłoszone w konkursie oceniała 12-osobowa komisja w skład której weszli przedstawiciele organizatorów, instytucji otoczenia biznesu, łomżyńskich uczelni oraz przedsiębiorcy. Podczas pierwszego spotkania w dniu 16 lutego 2023 r. podsumowano indywidualną ocenę wszystkich członków i wyłoniono 10 pomysłów o najwyższej punktacji do II etapu. Następnie w dniu 14 marca 2023 r. dziesięciu finalistów prezentowało swoje pomysły przed komisją, odpowiadając również na jej pytania. Wówczas podjęta została decyzja dotyczącą wyboru najlepszych pomysłów i tym samym wybrano zwycięzców.

– W imieniu władz miasta serdecznie zapraszam wszystkich uczestników konkursu, wraz z rodziną, przyjaciółmi, koleżankami i kolegami ze szkoły. Zapraszamy również młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz łomżyńskich uczelni, która w tym roku nie wzięła udziału w konkursie, a planuje taki udział w kolejnych edycjach – przekazuje zastępca prezydenta Andrzej Garlicki.

Konkurs organizowany jest przez Miasto Łomża we współpracy z Gminą Piątnica na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Obsługę merytoryczną i organizacyjną konkursu zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży.

Winners of the competition “My business idea – Do business in Lomza” will be announced

A gala award ceremony will officially conclude the 1st edition of the ‘My business idea – Do business in Lomza’ competition. The event will take place on Wednesday, 29 March 2023 at 6 p.m. in the Culture Hall at the Old Market Square in Lomza.

‘The aim of the competition is to activate and stimulate the development of entrepreneurship in Lomza, to shape skills in the area of starting one’s own business and to promote entrepreneurial attitudes among young people,’ informs Lomza’s Deputy Mayor Andrzej Garlicki, adding that preparatory work for it had already been underway since September 2022.

During the entrepreneurship lessons, topics useful for the preparation of business plans for the competition were discussed. A 2-day workshop was also held on 16-17 November 2022, bringing together almost half a thousand young people in total, where they learned about business in practice and the rules of the competition itself during mentoring panels held by local entrepreneurs and content panels.

‘Eighteen extremely creative and inspiring ideas were ultimately submitted in the call for entries. However, in accordance with the assumptions, we were only able to qualify ten of them for the final round,’ says Deputy Mayor Andrzej Garlicki.

The ideas submitted to the competition were evaluated by a 12-member committee consisting of representatives of the organisers, business environment institutions, Lomza universities and entrepreneurs. During the first meeting on 16 February 2023, the individual assessment of all members was summarised and the 10 ideas with the highest scores were selected for the second stage. Then, on 14 March 2023, the ten finalists presented their ideas to the committee, also answering its questions. A decision was then taken on the best ideas and thus the winners were selected.

‘On behalf of the city authorities, I would like to extend a warm invitation to all participants of the competition, together with their families, friends and schoolmates. We would also like to invite young people from secondary schools and Lomza universities, who did not take part in the competition this year but are planning to do so in the next editions,’ says Deputy Mayor Andrzej Garlicki.

The competition is organised by the City of Lomza in cooperation with the Municipality of Piatnica for the Task entitled ‘Competition for Young Entrepreneurs “My Business Idea”‘ in the project ‘Lomza – The City where I Live and Work’, as part of the Local Development Programme, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Substantive and organisational support for the competition is provided by the Entrepreneurs’ Service Centre of the Municipal Office in Lomza.