Budowa ul. Grabowej

W dniu 05.12.2022 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I” Część II: Rozbudowa drogi gminnej nr 101089 B (ulica Grabowa) w Łomży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– SMOL-TERM Marcin Smoliński, Giełczyn ul. Lipowa 36, 18-400 Łomża,

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki 18-400 Łomża, ul. Żabia 6.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 11.05.2021 do dnia 15.11.2022 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Zakres robót budowlanych obejmował:

–  usunięcie drzew i krzewów,

– rozbiórkę budynku murowanego gospodarczo – mieszkalnego zlokalizowanego po prawej stronie  około km 0+680 na działkach o numerach geodezyjnych 30151/3 i 30151/6,

– budowę jezdni bitumicznej,

– budowę skrzyżowania w km 0+478,06 z wylotem na działkę o numerze geodezyjnym 30151/13; projektowany wylot skrzyżowania jest w miejscu przewidywanej ulicy w kierunku ulicy Wojska Polskiego, Jest to skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej brukowej              na wyniesieniu,

– budowę chodników z kostki betonowej brukowej,

– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

– budowę drenażu odwadniającego podłoże gruntowe nawierzchni jezdni,

– wykonanie zieleńców,

– likwidacje przepustu ø 40 cm,

– rozbiórkę ogrodzeń,

– budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi,

– przebudowę gazociągu średniego ciśnienia,

– budowę odcinków sieci wodociągowej z przyłączeniowymi oraz hydrantami,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompownią ścieków,

– budowę kablowych sieci oświetleniowych,

– rozbiórkę zbędnych odcinków napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych  kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn kablowych sieci elektroenergetycznych SN, napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn, rozbiórkę zbędnych odcinków i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kanału technologicznego,

– przebudową sieci telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr 272.2.43.2020 z dnia 22.12.2020 r. oraz Aneksem nr 1 do umowy z 24.06.2022 r., Aneksem nr 2 do umowy z 12.08.2022 r., Aneksem nr 3 do umowy z 31.10.2022 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy i zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Zadanie było realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Wartość całkowita Zadania – 3 360 153,13 zł

Wartość dofinansowania –  2 017 176,68 zł