Budowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej

W dniu 14.12.2022 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej i sięgacza ulicy Wesołej w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Jasnej (DG 101031 B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150 B) w Łomży”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

EKOTECH Paweł Jarząbek z siedzibą w miejscowości Wiśniewo 53 B, 18-300 Zambrów

przy udziale podwykonawców:

– PHU SKORPI Dariusz Łada, ul. Polna 3, 18-400 Stare Kupiski

– Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek, ul. Papieża Jana Pawła II 14/3, 18-300 Zambrów,

– TLENERGTYKA Sp. z o.o. ul. Poligonowa 20a, 18-400 Łomża

Zakres robót budowlanych obejmował:

a) Rozbudowa i przebudowa ul. Jasnej w Łomży wraz z rozbiórką i budową infrastruktury technicznej” (Decyzja nr 1/D/2020 z dnia 15.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

–  rozbudowę i przebudowę ul. Jasnej (drogą gminnej nr 101031B),

– przebudowę skrzyżowania z ul. Wesołą (drogą gminną nr 101149B),

– przebudowę skrzyżowania z ul. Łączną (droga gminną101066B),

– budowę kanalizacji deszczowej,

– przebudowę gazociągu,

– rozbiórkę i budowę sieci wodociągowej,

– rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego,

– rozbiórkę i budowę linii napowietrznej nN,

– przebudowę sieci teletechnicznej,

– budowę kanału technologicznego,

b) Przebudowę i rozbudowę sięgacza ul. Wesołej w Łomży” – drogi gminnej nr 101149 B (Decyzja nr 2/D/2020 z dnia 17.12.2020r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)

– budowę ulicy od km 0+000,00 do km 0+176,02 jezdni o szerokości 6,0m (poszerzenie na łuku poziomym do 6,60 m) o nawierzchni z kostki betonowej zakończona placem do zawracania dla samochodów osobowych o wym. 12,5×12,5m,

– budowę skrzyżowania w zakresie wlotu z ulicy Wesołej,

– budowę chodników, zjazdów indywidualnych do posesji,

– budowę placu do zawracania 12,5×12,5 m,

– rozbudowę kanalizacji deszczowej,

– budowę oświetlenia drogowego LED,

– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

– budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego min. wygrodzeń,

– przebudowę kolizji z infrastrukturą naziemną, demontaż istniejących lamp oświetlenia ulicy,

– wykonanie nowych nasadzeń oraz humusowanie i obsianie skarp,

– rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

– rozbiórkę budynku jednorodzinnego „pustostanu” zlokalizowanego w projektownym pasie drogowym,

– wycinkę drzew.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Wiejskich i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Zjazd 23, 18-400 Łomża wykonało w ramach tego zadania zgodnie z decyzją nr 2/D/2020 z dnia 17.12.2020r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej prace obejmujące:

– budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączeniami,

– budowę sieci wodociągowej z przyłączami.

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr272.2.20.2021 z dnia 17.11.2021 r., oraz Aneksem nr 1 do umowy z 18.07.2022 r., Aneksem nr 2 do umowy z 12.08.2022 r., Aneksem nr 3 do umowy z 31.10.2022 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy i zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Zadanie pn. „Rozbudowa ul. Jasnej (DG101031B) oraz sięgacza ul. Wesołej (DG101150B) w Łomży” było realizowane w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Wartość całkowita Zadania – 2 677 571,99 zł

Wartość dofinansowania –  1 350 317,15 zł

ul. Jasna

sięgacz ul. Wesołej