“Zabiznesuj w Łomży” i wygraj…

Zachęcamy młodzież do udziału w Konkursie „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”.

Ideą konkursu jest kształcenie kompetencji oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Celem jest aktywizacja i pobudzanie rozwoju łomżyńskiej przedsiębiorczości, kształtowania umiejętności z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Łomży i Piątnicy.

Do wygrania są nagrody w postaci voucherów

  • o wartości 5.500 zł za zajęcie I miejsca;
  • o wartości 3.300 zł za zajęcie II miejsca;
  • o wartości 2.000 zł za zajęcie III miejsca;

W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zgłasza pomysł biznesowy składając formularza zgłoszenia wraz z biznesplanem i innymi załącznikami (formularze poniżej).

Termin składania zgłoszeń i biznesplanów rozpoczyna się 1 grudnia 2023 r., a kończy 31 stycznia 2024 r.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród w pierwszym kwartale 2024 roku.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich młodych ludzi, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu swojej działalności gospodarczej w Łomży i mają już pomysł na biznes.

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl

oraz nauczyciele przedsiębiorczości w szkołach.

Poniżej Regulamin konkursu i wymagane dokumenty:

Mój pomysł na biznes w Łomży regulamin  Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_Formularz zgłoszenia Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_Biznesplan(Uwaga ogólna do Biznesplanu: maksymalna objętość tekstu w poszczególnych komórkach Biznesplanu nie może przekroczyć 1.000 znaków ze spacjami.) Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_Zgoda na przetwarzanie

‘Do business in Lomza’ and win ….

We encourage young people to take part in the competition ‘My business idea – Do business in Lomza’.

The idea behind the competition is to train competencies and promote entrepreneurial attitudes among young people. The aim is to activate and stimulate the development of entrepreneurship in Lomza, to shape skills in setting up one’s own business and to present the advantages of running one’s own business as a way of achieving professional success.

The competition is intended for students of secondary schools in Lomza and Piatnica.

The prizes are in the form of vouchers

  • of the value of PLN 5,500 for taking 1st place;
  • to the value of PLN 3,300 for taking 2nd place;
  • of the value of PLN 2,000 for taking 3rd place;

In order to participate in the competition, the participant submits a business idea by submitting an application form together with a business plan and other attachments (forms below).

The deadline for the submission of applications and business plans starts on 1 December, 2023 and ends on 31 January, 2024.

The awarding of prizes will take place during an award gala in the first quarter of 2024.

The competition is implemented by the City of Lomza for the Task entitled Competition for young entrepreneurs ‘My business idea’ in the project  ‘Lomza – the City where I Live and Work’ under the Local Development Programme, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

We warmly encourage all young people who are seriously thinking about starting their own business in Lomza and already have a business idea to participate.

Contact about the competition:

Entrepreneur Service Centre in the Municipal Office in Lomza, Sq. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza room 117, phone: 86 2156852, e-mail: cop@um.lomza.pl and teachers of entrepreneurship in schools.