Lepszy własny biznes niż praca na etacie

Pod takim hasłem, w I Liceum Ogólnokształcącym oraz Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, odbyły się dwie debaty oksfordzkie. Wzięło w nich udział w sumie około 400 osób. Młodzież debatowała nad tezą: „Lepszy własny biznes niż praca na etacie”. Te warsztaty były wprowadzeniem do II edycji konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”. Już 1 grudnia 2023 r. ruszy jego tegoroczna edycja.

Celem konkursu jest kształcenie kompetencji oraz promocja postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz przedstawienie zalet prowadzenia własnego biznesu, jako sposobu osiągnięcia sukcesu zawodowego.

– Drugą edycję konkursu rozpoczęliśmy debatami oksfordzkimi. Formuła warsztatów zakłada dyskusję i debatę na zadany temat. Chcieliśmy, aby młodzież sama zdefiniowała i przytoczyła atuty dotyczące przedsiębiorczości. I tak się stało. W debacie młodzież spierała się na merytoryczne argumenty, starając się przekonać publiczność do swojej tezy. Jestem pewien, że debaty oksfordzkie były dobrą okazją do pozyskania wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej, ale też zachęciły młodzież do wzięcia udziału w konkursie „Zabiznesuj w Łomży” – przekazuje zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

W I LO w zajęciach udział wzięli uczniowie I, II, i III liceów ogólnokształcących. Gościem warsztatów był Rafał Pietruszyński, prezes Greenvit Sp. z o.o., firmy produkującej ekstrakty roślinne o międzynarodowym zasięgu, absolwent I LO w Łomży. Podczas spotkania opowiedział o swojej drodze do sukcesu, początkach pracy w korporacji, pierwszych biznesach, które zakończyły się niepowodzeniem. Podkreślał, że nie można się poddawać tylko trzeba wyciągnąć wnioski i próbować dalej. – Należy mieć odwagę żeby wyjść ze strefy komfortu, być może spróbować na etacie. Ale jeżeli ktoś czuje w sobie „nutkę” przedsiębiorczości, powinien się odważyć, spróbować i nie zrażać pierwszymi niepowodzeniami  – doradzał młodzieży.

W „Mechaniaku” w warsztatach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 oraz  Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5. Swoimi doświadczeniami w prowadzeniu biznesu podzielił się z nimi Paweł Kowalewski z firmy „Automatyka Wschód” Sp. z o.o., absolwent łomżyńskiego Mechaniaka. Firma wśród swoich osiągnięć wymienia dostawę i serwis systemów automatycznych w takich projektach, jak wieża kontroli lotów, stacja metra w Warszawie, huta w Krakowie, Stadion Narodowy w Warszawie i wiele innych.

W trakcie debat młodzież była podzielona na dwie grupy, z których jedna opowiadała się za własną działalnością, a druga za pracą na etacie. Drużyna broniąca tezy wskazywała na  zalety prowadzenia własnej firmy takie jak decyzyjność, niezależność, samodzielność w podejmowaniu decyzji, elastyczne godziny pracy, wysokie zarobki podkreślając, że wśród 10 najbogatszych ludzi na świecie nie ma ani jednej osoby zatrudnionej na etacie. Zespół obalający tezę zwracał uwagą na atuty zatrudnienia na etacie takie jak stabilizacja, unormowany czas pracy, więcej czasu dla siebie i możliwość poświęcenia się pasjom, mniejsze zarobki usprawiedliwiając twierdzeniem, że pieniądze w życiu nie są najważniejsze.

Organizatorem warsztatów było Miasto Łomża. Obsługę organizacyjną zapewniło Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego przy wsparciu Wydziału Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży. Prezydent Łomży składa podziękowania dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży za udostępnienie i przygotowanie  auli do przeprowadzenia debat oraz nauczycielom przedsiębiorczości w szkołach I, II i III LO oraz w ZSMiO nr 5, ZSEiO nr 6, ZSWiO nr 7 za wsparcie merytoryczne w przygotowaniu młodzieży.

Konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” realizowany jest przez Miasto Łomża we współpracy z Gminą Piątnica w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Szczegóły dotyczące jego drugiej edycji dostępne są na stronie internetowej konkursu.

Relacja z wydarzenia dostępna poniżej:

‘It’s better to have your own business than to work for someone else’

Under this motto, two Oxford debates took place at the High School No. 1 and the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5 in Lomza. They were attended by a total of ca. 400 people. The youth debated the thesis: ‘It’s better to have your own business than to work for someone else’. These workshops were an introduction to the second edition of the ‘My business idea – Do business in Lomza’ competition. Already on 1 December 2023, this year’s edition will be launched.

The aim of the competition is to develop competences and promote entrepreneurial attitudes among young people and to present the advantages of running one’s own business as a means of achieving professional success. 

– We started the second edition of the competition with Oxford debates. The workshop formula involves discussion and a debate on a given topic. We wanted the youth themselves to define and cite strengths regarding entrepreneurship. And this is exactly what happened. In the debate, the young people argued on the merits, trying to convince the audience of their thesis. I am sure that the Oxford debates were a good opportunity to gain knowledge about running a business, but they also encouraged young people to take part in the ‘Do business in Lomza’ competition – conveys the Deputy Mayor of Lomza, Andrzej Garlicki.

In the High School No. 1, students of general education secondary schools no. 1, 2 and 3 took part in the workshop. Rafał Pietruszyński, the president of Greenvit Sp. z o.o., a company producing plant extracts with an international reach, and a graduate of the High School No. 1 in Lomza, was a guest at the workshop. During the meeting, he talked about his path to success, the beginnings of his work in a corporation, his first businesses that ended in failure. He emphasised that one should not give up, but should rather learn from it and keep trying. – One should have the courage to step out of one’s comfort zone, perhaps to try working for someone else. But if you feel a ‘hint’ of entrepreneurship in you, you should have the courage to try and not be discouraged by first failures – he advised the young people.  

The workshop at the ‘Mechanic’ was attended by students from the Complex of Veterinary and General Education Schools No. 7 in Lomza, the Complex of Economic and General Education Schools No. 6 and the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5. Paweł Kowalewski from the company ‘Automatyka Wschód’ [eng. Automation East] Sp. z o.o., a graduate of the Lomza-based ‘Mechanic’, shared his experience in running a business with the group. Among its achievements, the company lists the delivery and servicing of automated systems in projects such as an air traffic control tower, a metro station in Warsaw, a steelworks in Cracow, the National Stadium in Warsaw and many others.

During the debates, the youth was divided into two groups, one advocating for their own business and the other for a salaried job. The team defending the thesis pointed out the advantages of running one’s own business, such as decision-making, independence, autonomy in decision-making, flexible working hours, high earnings, emphasising that among the 10 richest people in the world, there is not a single person working as an employee for someone else. The team refuting the thesis drew attention to the advantages of employment such as stability, normal working hours, more time for oneself and the possibility to devote oneself to one’s passions, lower earnings were justified by the statement that money is not the most important thing in life.

The workshop was organised by the City of Lomza. Organisational support was provided by the Service Centre for Entrepreneurs of the Municipal Office with the support of the Department of Culture, Sport and Social Initiatives of the Lomza Municipal Office. The Mayor of Lomza would like to thank the principals of the High School No. 1 and the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5 in Lomza for making the auditorium available and ready to host the debates, as well as the teachers of entrepreneurship at the High Schools No. 1, 2 and 3 and at the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5, Complex of Economic and General Education Schools No. 6, Complex of Veterinary and General Education Schools No. 7 for their support in the preparation of young people.

The competition ‘My business idea – Do business in Lomza’ is implemented by the City of Lomza in cooperation with the Municipality of Piątnica under the Local Development Programme, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021. Details of its second edition are available at http://biznes.um.lomza.pl/archiwa/20026.