Trwa nabór zgłoszeń w konkursie “Zabiznesuj w Łomży”

Przypominamy, że jeszcze dwa tygodnie (do 31 stycznia 2024r.) trwa nabór zgłoszeń w Konkursie „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w Łomży i Piątnicy.

Do wygrania są nagrody w postaci voucherów

  • o wartości 5.500 zł za zajęcie I miejsca;
  • o wartości 3.300 zł za zajęcie II miejsca;
  • o wartości 2.000 zł za zajęcie III miejsca;

W celu wzięcia udziału w konkursie uczestnik zgłasza swój pomysł biznesowy składając formularza zgłoszenia wraz z biznesplanem i innymi załącznikami (formularze dostępne poniżej).

Termin składania zgłoszeń i biznesplanów mija 31 stycznia 2024 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich młodych ludzi, którzy poważnie myślą o rozpoczęciu swojej działalności gospodarczej w Łomży i mają już pomysł na biznes oraz są uczniami szkól ponadpodstawowych w Łomży i Piątnicy.

Kontakt w sprawie konkursu:

Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pokój 117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl oraz nauczyciele przedsiębiorczości w szkołach.

Poniżej Regulamin konkursu i wymagane dokumenty:

Mój pomysł na biznes w Łomży regulamin  Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_Formularz zgłoszenia Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_Biznesplan(Uwaga ogólna do Biznesplanu: maksymalna objętość tekstu w poszczególnych komórkach Biznesplanu nie może przekroczyć 1.000 znaków ze spacjami.) Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_Zgoda na przetwarzanie

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”

Call for applications for the ‘Do Business in Lomza’ competition is open

We would like to remind you that there is still two weeks (until 31 January 2024) of the call for applications in the Competition ‘My idea for business – Zabiznesuj w Łomży’.

The competition is aimed at students of secondary schools in Lomza and Piatnica.

Prizes to be won include vouchers

PLN 5,500 for taking 1st place;

PLN 3,300 for taking 2nd place;

PLN 2,000 for taking 3rd place;

In order to participate in the competition, the participant submits his or her business idea by submitting an application form together with a business plan and other attachments (forms available below).

The deadline for submission of the application form and business plan is 31 January 2024.

We encourage all young people who are serious about starting their own business in Lomza and already have a business idea and are students of secondary schools in Lomza and Piatnica to participate.

Contact regarding the competition:

Entrepreneur Service Centre Municipal Office in Lomza, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Lomza room 117, tel. 86 2156852, mail: cop@um.lomza.pl as well as teachers of entrepreneurship in schools.

Below you can find the Regulations of the competition and the required documents:

My idea for business in Lomza regulations Annex_nr_1_to_Regulations_Application form Annex_nr_2_to_Regulations_Business Plan , (General note to the Business Plan: the maximum volume of text in individual cells of the Business Plan cannot exceed 1,000 characters with spaces). Annex_No_3_to_the_Regulation_Consent_for_processing

The competition is organised by the City of Lomza for the Task entitled: Competition for young entrepreneurs ‘My business idea’ within the project ‘Lomza – the City where I Live and Work’, as part of the Local Development Programme, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.’