www.investinlomza.pl Łomżyńska Strefa Inwestycji

Najlepsze miejsce pod inwestycję? 5 kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę

Wybór adresu, pod którym chcemy prowadzić firmę, to jedna z kluczowych decyzji. Bo choć intuicja przedsiębiorcy jest ważna, to szukając idealnego miejsca pod inwestycję, warto wybrać takie, które spełnia określone cechy. Czym warto się kierować?

Artykuł ukazał się na stronie money.pl

Po pierwsze: lokalizacja

Kluczowe z punktu widzenia prowadzonego biznesu jest położenie potencjalnego terenu pod inwestycje. I choć poszczególne branże mogą mieć dodatkowe wymagania, to dobra lokalizacja, a co za tym idzie – komunikacja, którą gwarantuje sąsiedztwo m.in. dróg szybkiego ruchu, ważnych międzynarodowych szlaków oraz lotnisk, jest dla firm niezwykle istotna.  

Położeniem, które sprzyja rozwojowi biznesu, może się pochwalić Łomża. To 60-tysięczne miasto zlokalizowane w północno-wschodniej części województwa podlaskiego jest znakomicie skomunikowane. Łomża leży niemal dokładnie w połowie drogi między Warszawą a wschodnimi i północnymi granicami kraju oraz Unii Europejskiej. Biegnąca tuż obok droga ekspresowa S61 to część międzynarodowej trasy Via Baltica prowadzącej z Berlina przez Warszawę do Helsinek. W obrębie 150 km od Łomży znajdują się aż trzy lotniska: w stolicy, Modlinie oraz port Olsztyn-Mazury w Szymanach.

Po drugie: otoczenie biznesowe

Obecność innych firm na rozpatrywanym terenie to kolejny czynnik, który warto wziąć pod uwagę. Co naturalne, odpowiednie otoczenie biznesowe zwiększa szanse na powodzenie. Potencjalnych kooperantów z wielu względów warto szukać na miejscu. W ten sposób nie tylko skracamy czas ewentualnych dostaw (produktów i usług), ale możemy też skorzystać z indywidualnego doświadczenia.

Łomża leży na terenie Zielonych Płuc Polski, co sprzyja rozwojowi przemysłu, który dba o środowisko naturalne. W mieście oraz jego najbliższej okolicy swoje siedziby mają największe w kraju zakłady z sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, m.in. produkujące skrobię ziemniaczaną, mleczarnia, browar, a także producenci żywności funkcjonalnej i komponentów do żywności.

Co ważne, wiele firm ściśle współpracuje z łomżyńskimi uczelniami, wprowadzając na rynek nowe technologie i produkty unikalne na polską i europejską skalę.

Wykorzystując dostępną bazę surowcową, znakomite warunki do rozwoju znalazły w Łomży również firmy budowlane oraz z branży meblowej czy energetycznej. Potencjał intelektualny mieszkańców miasta wykorzystują także prężnie działające startu-upy z sektora IT.

Po trzecie: gotowe tereny inwestycyjne i ulgi dla inwestorów

Miasta, które chcą przyciągnąć inwestorów, doskonale wiedzą, że muszą im zaoferować odpowiedni wabik. A tym są w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne wraz z niezbędną infrastrukturą, m.in. drogową, a także wszelkiego rodzaju ulgi podatkowe.

Przyszłym inwestorom Łomża oferuje system ulg oraz zwolnień obowiązujących w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji. Przedsiębiorcy przez 15 lat mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego. Uzyskując decyzję o wsparciu z PSI, mogą też liczyć na zwolnienia obowiązujące w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Dodatkowo przez 3 lata miasto oferuje zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Wymagane minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorców wynoszą 10 mln zł, dla średnich – 2 mln, 0,5 mln dla małych i 0,2 mln dla mikro. Są to najkorzystniejsze warunki w kraju.

Na terenie miasta funkcjonuje Łomżyńska Strefa Inwestycji. To obszar o powierzchni ponad 200 ha, położony w zachodniej części miasta,przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę produkcyjno-usługową, magazynową i składową. Teren uzbrojony jest w niezbędną infrastrukturę techniczną, a ruch wewnętrzny odbywa się po drodze dostosowanej do obsługi pojazdów o podwyższonej ładowności.

Obszar położony jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 61, w odległości ok. 2 km od węzła Łomża-Zachód transeuropejskiego korytarza transportowego Via Baltica.

Dotychczas zainwestowały tutaj firmy z branży budowlanej i meblowej. Powstaje nowoczesne centrum logistyczne. W bezpośrednim sąsiedztwie położona jest elektrociepłownia miejska.

Po czwarte: dostęp do wykwalifikowanych pracowników

Nie da się prowadzić biznesu bez dostępu do kadr. Najlepiej, gdy mówimy o pracownikach o różnym stopniu wykształcenia – od zawodowego po wyższe – oraz specjalistach w wielu branżach.

Łomża inwestuje w młodych. W mieście działają dwie uczelnie wyższe: Akademia Łomżyńska oraz Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych. Kształcą one na kierunkach informatyka, automatyka i robotyka, technologia żywienia, budownictwo oraz rolnictwo.

Duże możliwości stwarza też m.in. funkcjonujący na AŁ Instytut Żywności i Gastronomii, który posiada doskonałe zaplecze naukowo-badawcze dla rozwoju technologii z sektora rolno-spożywczego. Obecnie w Łomży studiuje już kilka tysięcy studentów.

O potrzeby rynku pracy dbają również szkoły techniczne oraz zawodowe. Przyszli pracownicy kształcą się w czterech zespołach szkół o profilach mechanicznym,budowlanym, ekonomicznym i weterynaryjnym. Do szkół technicznych uczęszcza w Łomży ok. 2,5 tys. uczniów, co stanowi ponad połowę wszystkich uczących się w szkołach średnich. Szkoły zawodowe kształcą m.in. przyszłych gastronomów, technologów żywności, budowlańców, elektryków i mechaników.

Warto wspomnieć, że Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łomży zapewnia bazę do praktycznego szkolenia uczniów szkół zawodowych wszystkich typów. Oferuje również możliwość zorganizowania specjalistycznych kursów.

Po piąte: work-life balance

Praca jest bardzo ważna, ale równie istotne jest to, co dane miejsce oferuje nam i naszym pracownikom po godzinach. Szukajmy więc odpowiedniego miejsca także do życia.

Łomża z jednej strony posiada ofertę kulturalno-rozrywkową, której nie powstydziłoby się duże miasto, a z drugiej gwarantuje spokój i brak powszechnego pędu. Każdego roku do miasta zjeżdżają teatry z całego świata, by uczestniczyć w Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Walizka. Wolny czas można tu spędzać także w uznanej w kraju Łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej, kinie, muzeach czy galeriach.

Miasto stale dba o poprawę infrastruktury drogowej, a także bazy sportowo-rekreacyjnej. Na miłośników aktywności fizycznej czekają m.in. kryte pływalnie, ścieżki rowerowe, skateparki, ścianki wspinaczkowe, boiska i korty tenisowe. Uzupełnieniem bazy rekreacyjnej są bulwary miejskie z portem rzecznym. Amatorzy pieszych wędrówek mogą natomiast wybrać się na wycieczkę do Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego.

Miasto w wielu obszarach stawia na zrównoważony rozwój. Po ulicach jeździ nowy tabor elektrycznych autobusów. Można tu też skorzystać z e-hulajnóg oraz ŁOKER-a, czyli systemu miejskich rowerów.

Szukasz idealnego miejsca do inwestowania? Zainwestuj w Łomży.

 

Najlepsze miejsce pod inwestycję? 5 kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę

The best place for an investment? 5 things to consider

The choice of one’s business location is one of the key decisions. Although the entrepreneur’s intuition is valid, when looking for the ideal place for an investment, it is worth it to select one that meets certain criteria. What is worth being guided by?(partner material)

First: the location

The location of a potential investment site is crucial from the point of view of the business in question. While particular industries may have additional requirements, a good location, and thus communication guaranteed by the proximity of, among others, expressways, major international routes and airports, is extremely valuable to companies.

The location that caters for business development is what the city of Lomza has to offer. This city of 60,000 inhabitants located in the north-eastern part of the Podlaskie Voivodeship has excellent transport connections. Lomza lies almost exactly halfway between Warsaw and the eastern and northern borders of the country and the European Union. The S61 expressway, which is situated nearby, is part of the Via Baltica international route leading from Berlin via Warsaw to Helsinki. There are as many as three airports within 150 km reach from Lomza: in the capital city, Modlin and the Olsztyn-Mazury airport in Szymany.

Second: the business environment

The presence of other businesses in this area is another factor to consider. Naturally, the right business environment increases the chances of its success. Potential co-operators are worth seeking locally for many reasons. Not only does this reduce the time of possible deliveries (of products and services), but you may also benefit from individual experience.

Lomza is located in the area of the Green Lungs of Poland, which is conducive to the development of industry which cares for the environment. The city and its immediate surroundings are home to the country’s largest agri-food processing plants, including a potato starch plant, a dairy, a brewery, as well as manufacturers of functional food and food components.

Importantly, many companies work closely with the universities of Lomza, introducing new technologies and products to the market that are unique on the Polish and European scale.

Construction, furniture and energy companies have also found excellent conditions for development in Lomza due to the available raw material base. The intellectual potential is capitalised on by thriving start-ups from the IT sector.

Third: investment areas ready for development and reliefs for investors

Cities keen on attracting investors are well aware that in order for that to happen, they must offer them the right incentive. These include fully developed investment areas with the necessary infrastructure, including roads, as well as all kinds of tax reliefs.

Lomza offers its potential investors a system of reliefs and exemptions under the so-called Polish Investment Zone. Entrepreneurs can benefit from income tax exemptions for 15 years. Those who obtain a decision on support from the PSI can also count on exemptions applicable in the Special Economic Zones. Furthermore, the city offers an exemption from property tax for 3 years.

The required minimum investment for large entrepreneurs is PLN 10 million, for medium-sized entrepreneurs PLN 2 million, 0.5 million for small and 0.2 million for micro. All these conditions are the most favourable in the entire country.

The city features the Lomza Investment Zone. It is an area of over 200 hectares, located in the western part of the city, designated in the local spatial development plan for production and services, warehousing and storage facilities. The area is provided with the necessary, fully developed technical infrastructure, and internal traffic takes place on a road adapted to handle heavy-duty vehicles.

The area is adjacent to national road No. 61, approximately 2 km from the Lomza-West junction of the  Trans-European Transport Corridor Via Baltica.

Thus far, companies from the construction and furniture sectors have invested in this location. A modern logistics centre is under construction. A municipal heat and power plant is located in the immediate vicinity.

Fourth: access to skilled workers

No business can be run without access to human resources. Ideally, we’re talking about employees with a range of educational levels – from vocational to higher education – and specialists in a number of industries.

Lomza invests in the young. There are two higher education institutions in the city: University of Lomza and the International Academy of Applied Sciences in Lomza. The universities offer education in the fields of computer science, automation and robotics, food technology, construction and agriculture.

Tremendous opportunities are offered by the University’s Institute of Food and Gastronomy, which has excellent scientific and research facilities for the development of technologies in the agri-food sector. Several thousand students currently study in Lomza.

Technical and vocational schools also meet the needs of the labour market. Future employees are educated in four school complexes with mechanical, construction, economic and veterinary profiles. Approximately 2,500 students attend technical schools in Lomza, which is more than half of all secondary school students. Vocational schools educate, among others, future caterers, food technologists, construction workers, electricians and mechanics.

The Centre for Vocational and Continuing Education in Lomza is worth mentioning as it provides a base for the practical training of vocational school students of all types. It also offers the possibility of organisation of specialised courses.

Fifth: work-life balance

Indeed, work is quite important, but equally as important is what a place has to offer us and our employees after working hours. That being said, let’s look for the right place to live as well.

While Lomza offers a range of cultural and entertainment activities that would make any large city proud, it also guarantees serenity without the hustle and bustle of the ‘city life’. Every year, the city is visited by theatres from all over the world to participate in the International Theatre Festival Valise. You may also spend your free time here at the nationally recognised Lomza Chamber Philharmonic, cinema, museums or galleries.

The city strives constantly to improve its road infrastructure as well as its sports and leisure facilities. Physical activity enthusiasts will enjoy indoor swimming pools, bicycle paths, skateparks, climbing walls, sports fields and tennis courts. The recreational base is complemented by city boulevards with a river harbour. Meanwhile, hiking enthusiasts may choose to go on a trip to the Biebrza and Narew National Parks.

The city is committed in multiple spheres to sustainability. A new fleet of electric buses takes over the streets. You may also use e-scooters and ŁOKERs, the city’s bicycle system.

Looking for an ideal place to invest? Invest in Lomza.