Poznaliśmy laureatów II edycji konkursu “Zabiznesuj w Łomży”

Świat w EkoWymiarze” to innowacyjny projekt ekologiczny, który zyskał uznanie podczas drugiej edycji konkursu „Zabiznesuj w Łomży”. Pomysł ten wyszedł spod ręki Patryka Szenka, zdolnego ucznia z Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5. Projekt zakłada produkcję ekologicznego filamentu do drukarek 3D z wykorzystaniem tworzyw sztucznych pozyskanych z recyklingu.

Konkurs „Zabiznesuj w Łomży” ma na celu inspirowanie młodzieży do aktywności i kreatywności w zakresie przedsiębiorczości.

– Chcemy już od najmłodszych lat uczyć przedsiębiorczości i pokazywać, że posiadając własny pomysł na działalność, można w naszym mieście nie tylko żyć, ale i prowadzić własny biznes” – mówi prezydent Mariusz Chrzanowski.

Wizja ta jest wspierana przez zastępcę prezydenta, Piotra Serdyńskiego, który podkreśla znaczenie kształtowania umiejętności w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.

– Podczas tej gali chcemy docenić wszystkich uczestników, wszystkich dyrektorów szkół, nauczycieli, koordynatorów, członków komisji, którzy byli zaangażowani w to przedsięwzięcie, które jest naprawdę bardzo cenne i ma wymiar właśnie edukacyjny i pobudzający  kreatywność wśród młodych ludzi – mówił zastępca prezydenta Łomży Piotr Serdyński.

Projekt Patryka Szenka wyróżnia się na tle innych, oferując ekologiczną alternatywę dla tradycyjnych materiałów wykorzystywanych w druku 3D.

– Drukarki 3D zyskują na popularności, a filament z recyklingu tworzyw sztucznych może stać się wartościową alternatywą dla droższych surowców — wyjaśnia autor projektu. Jego pomysł ma nie tylko wymiar biznesowy, ale także znacząco przyczynia się do ochrony środowiska.

Tegoroczna edycja konkursu zgromadziła 20 prac, z czego 11 zostało złożonych przez uczestników indywidualnych, 5 przez zespoły dwuosobowe i 4 przez drużyny trzyosobowe. Zauważalny jest duży udział uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego, którzy złożyli 6 projektów. Tak szeroki udział i różnorodność przedstawionych rozwiązań świadczy o bogatej kreatywności i inicjatywie młodzieży z Łomży, która ma szansę na rozwijanie swoich przedsiębiorczych pasji w rodzinnym mieście.

Sukces uczestników poprzednich edycji, w tym laureata trzeciego miejsca, który obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą, jest inspiracją dla obecnych i przyszłych uczestników.

W przedsięwzięciu udział wzięli również przedstawiciele szkół:

 • ZSWiO nr 7 – 4 projekty – 9 osób
 • II LO – 4 projekty – 5 osób
 • III LO – 3 projekty – 5 osób
 • ZSMiO nr 5 – 2 projekty – 2 osoby
 • ZSEiO nr 6 – 1 projekt – 1 osoba

W pierwszym etapie komisja oceniała wartość ekonomiczną pomysłów w oparciu o: oryginalność, przejrzystość, obiektywizm prognoz, innowacyjność projektu, planowane finansowanie oraz zasięg pomysłu biznesowego. W drugim etapie dziesięciu zakwalifikowanych do niego uczestników zaprezentowało swoje pomysły, a komisja po przeprowadzeniu sesji pytań dokonała oceny projektu w szczególności w oparciu o następujące kryteria: spójność oraz potencjał gospodarczy koncepcji, umiejętność i sposób prezentacji. Przyznawane koncepcjom biznesowym punkty w obu etapach podlegały zsumowaniu.

Za zajęcie I, II i III miejsca przyznane zostały vouchery o wartości odpowiednio 5500 zł, 3300 zł, 2000 zł.

Lista laureatów:

 • I miejsce – „Świat w EkoWymiarze” – Patryk Szenk (uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5) – projekt zakłada produkcję filamentu (surowca) do drukarek 3D z tworzyw sztucznych z recyklingu.
 • II miejsce – „Szlakiem tradycji i dziedzictwa kulturowo-historycznego” – Maria Róża i Mikołaj Andrzej Chmielewscy (uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego) – celem projektu jest oferowanie turystom zarówno zorganizowanym, jak i indywidualnym, czy wycieczkom szkolnym, dostępu do informacji o atrakcjach turystycznych naszego regionu, ale również do ciekawych historii z nim związanych, dziedzictwa kulturowego, atrakcji kulinarnych, czy rekreacji.
 • III miejsce – „Aplikacja mobilna nad Narwią” – Kacper Duda (uczeń I Liceum Ogólnokształcącego) – przedmiotem projektu jest stworzenie interaktywnej gry miejskiej o nazwie „Nad Narwią”. Aplikacja mobilna umożliwi mieszkańcom i turystom odkrywanie uroków miasta poprzez rozwiązanie zagadek, wykonywanie misji i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Wyróżnienia w konkursie komisja przyznała projektom:

 • „Elektrownia słoneczna połączonej z ładowarką do aut elektrycznych” – Maciej Osiecki (I LO)
 • „Winylstacja – Food & Silentparty” – Aleksandra Borowska i Izabela Zaczek (II LO)
 • „Odlotowy pupil” – Oliwia Chrzanowska (II LO)

W tym roku kilku członków komisji postanowiło od siebie uhonorować projekty, które im osobiście najbardziej się podobały. Wyróżnienia specjalne otrzymali:

 • Paulina Gralińska (II LO) – „Kartkingdom. Marzenia nabierają tempa”
 • Wiktoria Pianko (ZSEiO nr 6) – „Warsztaty psychologoczne dla młodzieży”
 • Maria Róża i Mikołaj Andrzej Chmielewscy (I LO) – „Szlakiem tradycji i dziedzictwa kulturowo-historycznego

Prace przygotowawcze do konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”  trwały już od września 2023 r. – W szkołach promowana była inicjatywa, a na lekcjach przedsiębiorczości omawiano zagadnienia przydatne do sporządzenia biznesplanów. Etap przygotowawczy zakończyły warsztaty dla młodzieży w formie debat oksfordzkich, które pod hasłem „Lepszy własny biznes niż praca na etacie” odbyły się w dniach 16-17 listopada 2023r., w I LO dla liceów oraz w „Mechaniaku” dla szkół technicznych. Na spotkaniach, które łącznie zgromadziły około 400 młodych ludzi, młodzież z zaangażowaniem debatowała czy lepiej mieć własny biznes czy pracę na etacie, a także mogła poznać opinie przedsiębiorców, którzy mówili o swoich doświadczeniach – przekazuje Małgorzata Puchała, kierownik Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży. Nabór pomysłów został ogłoszony 1 grudnia 2023 r.  i do 31 stycznia 2024 młodzież ucząca się w łomżyńskich szkołach ponadpodstawowych mogła przesyłać swoje zgłoszenia  do COP.

Konkurs realizowany jest przez Miasto Łomża na potrzeby Zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.”

Relacja z Gali:

https://mylomza.pl/artykul/uczen-z-lomzynskiego/1544338

 

 

We are pleased to announce the winners of the competition ‘My business idea – Do business in Lomza’.

‘The World in EcoDimension’ is a business idea developed by Patryk Szenk, a student of the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5 in Lomza, who won the second edition of the ‘Do Business in Lomza’ competition. The verdict and award ceremony were held at the Culture Hall of Lomza.

At the inauguration of the competition gala, Mayor Mariusz Chrzanowski emphasised that this edition of the competition has shown to have successfully encouraged the students of the schools of Lomza to submit their creative ideas to the assessment of specialists, who will select and award the most remarkable proposals. – In addition to the competition, our project also has a very important aspect of stimulating the element of entrepreneurship in young people, for which I would like to especially thank the teachers and headmasters, because it is with their substantive support that we get really interesting business plans. I would also like to thank the jury of the competition for their work in selecting the most innovative and, perhaps, most promising projects for future implementation – said Mayor Mariusz Chrzanowski, expressing his hope that these projects will be pursued and that their authors will implement them in our city.

Deputy Mayor Piotr Serdyński recalled that the goal of the competition is to activate and stimulate entrepreneurship in Lomza, foster the development of business skills and promote entrepreneurial attitudes among Lomza’s youth. – We would like to thank the participants as we greatly appreciate their commitment, determination and creativity. As the competition committee, we were immensely impressed by how much work you put in the preparation of your projects – said Deputy Mayor Piotr Serdyński, who also added a comment that one of last year’s winners is already running his own business, which shows that it is worthwhile to organise such ventures.

This year’s competition received 20 projects, 11 of which were submitted by individual participants, five by teams of two and four by teams of three. The largest number came from the 1st High School, whose 11 students submitted 6 projects. There were also participants from the following schools:

 • the Complex of Veterinary and General Education Schools No. 7 – 4 projects – 9 people
 • 2nd High School – 4 projects – 5 persons
 • 3rd High School – 3 projects – 5 persons
 • the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5 – 2 projects – 2 persons
 • the Complex of Economic and General Education Schools No. 6  – 1 project – 1 person

In the first stage, the committee assessed the economic value of the ideas based on: originality, transparency, objectivity of the predictions, innovativeness of the project, planned financing and the outreach of the business idea. In the second stage, ten shortlisted participants presented their ideas and the committee, after holding a questioning session, assessed the project on the basis of the following criteria in particular: the coherence and economic potential of the concept, the skill and manner of presentation. The points awarded to the business plans in both stages were then totalled.

First, second and third places were awarded vouchers worth PLN 5500, PLN 3300, PLN 2000 respectively.

List of winners:

1st place – ‘World in EcoDimension’ – Patryk Szenk (student of the Complex of Mechanical and General Education Schools No. 5) – the project involves the production of filament (raw material) for 3D printers from recycled plastics.

2nd place – ‘On the Trail of Tradition and Cultural and Historical Heritage’ – Maria Róża Chmielewska and Mikołaj Andrzej Chmielewski (students of the 1st High School) – the aim of the project is to offer both organised and individual tourists, as well as school trips, access to information on the tourist attractions of our region, but also to interesting stories related to this area, cultural heritage, culinary attractions or recreation.

3rd place c ‘Mobile App by the Narew River’ – Kacper Duda (student of the 1st High School) – the subject of the project is to create an interactive urban game called ‘By the Narew River’. The mobile application will enable residents and tourists to discover the charms of the city by solving puzzles, completing missions and participating in cultural events.

Honourable mentions:

 • ‘Solar power plant interconnected with a charger for electric cars’ – Maciej Osiecki (1st High School)
 • ‘Vinylstation – Food & Silentparty’ – Aleksandra Borowska and Izabela Zaczek (2nd High School)
 • ‘Awesome pet’ – Oliwia Chrzanowska (2nd High School)

This year, several committee members decided from themselves to honour the projects they personally liked the most. Special mentions went to:

Paulina Gralińska (2nd High School) – ‘Kartkingdom. Dreams take on speed’.

Wiktoria Pianko (the Complex of Economic and General Education Schools No. 6) – ‘Psychological workshops for young people’.

 Maria Róża Chmielewska and Mikołaj Andrzej Chmielewski (1st High School) – ‘On the Trail of Tradition and Cultural and Historical Heritage’.

The gala concluded with a ‘Silent Disco’ for the competition participants.

It is worth mentioning that the preparation for the competition  ‘My Business Idea – Do Business in Lomza’ had already been underway since September of 2023. – The initiative was promoted in schools and issues useful for drawing up business plans were discussed during entrepreneurship lessons. The preparatory stage was completed with workshops for young people in the form of Oxford debates, which, with the motto ‘It’s better to have your own business than to work for someone else’, were held from 16th to 17th of November, 2023, at the 1st High School for secondary schools and at the ‘Mechanic’ for technical schools. At the meetings, which brought together around 400 young people in total, the youth passionately debated whether it was better to have their own business or a salaried job, and were able to hear the opinions of entrepreneurs who spoke about their experiences – relays Małgorzata Puchała, the head of the Service Centre for Entrepreneurs of the Municipal Office of Lomza. The intake of ideas was announced on the 1st of December, 2023 and, until the 31st of January, 2024, young people studying in the secondary schools of Lomza could send their applications to the SCE.

The competition is implemented by the City of Lomza for the Task entitled Competition for young entrepreneurs ‘My business idea’ in the project  ‘Lomza – the City where I Live and Work’ under the Local Development Programme, funded by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.