Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA
(Uchwały podjęte po 1 stycznia 1995 r.)
“Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zatwierdzone UCHWAŁĄ NR 223/XXVIII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06.07.2016r. Pełne treści poniższych uchwał dostępne są na stronach BIP Łomża.W chwili obecnej obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: