Projekt pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Łomża

W dniu 25 września 2013r. Rada Miejska Łomży podjęła Uchwałę Nr 361/XLIII/13 o przystąpieniu Miasta Łomża do opracowania i wdrożenia Panu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zgodnie z Uchwała został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna.

Wniosek został oceniony pozytywnie i Miasto Łomża pozyskało dofinansowanie na opracowanie PGN w wysokości 212.840 zł przy wkładzie własnym 37.560 zł.

Celem Projektu jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Miasta Łomża wraz z działaniami towarzyszącymi w zakresie:
– oceny stanu istniejącego gospodarki energią i emisje w gminie ( w tym stworzenie bazy  syntetycznych danych o stanie gospodarki energetycznej i emisjach gazów cieplarnianych),
– identyfikacji możliwości redukcji zapotrzebowania na energię przede wszystkim w obszarach, na które wpływ ma Miasto Łomża,
– wskazania propozycji działań prowadzących do redukcji zużycia energii końcowej, w tym poprzez poprawę efektywności energetycznej (tym samym do  redukcji emisji  gazów cieplarnianych), wskazanie propozycji zmierzających do zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej będzie powiązany z istniejącymi dokumentami związanymi z celem Projektu, w tym: Programem Ochrony Powietrza, Programem Ochrony Środowiska.  Plan będzie załącznikiem koniecznym przy aplikowaniu o środki unijne z obszaru Gospodarka Niskoemisyjna w okresie programowania 2014 – 2020. Dotyczy to zarówno wniosków planowanych do złożenia przez Miasto Łomża jak i pozostałych potencjalnych Beneficjentów z ternu miasta, w tym przedsiębiorstwa  jak i osoby prywatne.

Wartość projektu – 250.400 PLN
Planowana kwota dofinansowania ze środków FS – 208.267 PLN
Realizacja w  latach 2014 – 2015