STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU

Dokument jest aktualizacją dotychczas obowiązującej strategii – “Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomży do 2015 roku” z 2001 roku.

W 2006 r. władze miasta podjęły decyzję aktualizacji istniejącej Strategii w celu dostosowania kierunków i celów rozwoju miasta do nowych potrzeb i sytuacji społeczno-gospodarczej.

W dniu 27 czerwca 2007 roku została podjęta Uchwała Nr 62/XIII/07 Rady Miejskiej Łomży w sprawie przyjęcia “Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku”.

Horyzont czasowy strategii wyznacza rok 2020. W takiej perspektywie zostały określone cele, do których chce dążyć samorząd oraz działania i programy, jakie trzeba będzie zrealizować, aby te cele osiągnąć.

Ogólnie biorąc, zapisy niniejszego dokumentu odpowiadają na podstawowe pytanie: co powinniśmy zrobić, aby jak najlepiej zaspokajać zbiorowe potrzeby społeczności Miasta Łomża w horyzoncie 2020 roku?, mając na uwadze ograniczenia wynikające przede wszystkim z zasobności budżetu miasta oraz uwarunkowań zewnętrznych (unijnych, krajowych i wojewódzkich). Ustalenia zawarte w tym dokumencie stanowią merytoryczną podstawę do prowadzenia długookresowej, zrównoważonej i kompleksowej polityki rozwoju Miasta Łomża, przy uwzględnieniu strategicznych kierunków i celów rozwoju Unii Europejskiej, Polski i Województwa Podlaskiego.

Dokument jest wynikiem pracy ludzi, którym na sercu leży pomyślność miasta i jego mieszkańców. Jest on wyrazem woli wspólnego działania różnych środowisk lokalnych.