Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap

110719091820

Cel główny projektu: wykorzystanie walorów położenia Łomży nad Narwią poprzez rozwój turystyki, sportu i rekreacji oraz wdrożenie nowych produktów turystycznych, w tym wydłużających sezon turystyczny. Cele bezpośrednie projektu: budowa bulwarów z ciągiem pieszo- rowerowym o długości ok. 580 mb i infrastrukturą – oświetlenie, ławki itp. (odrębna ścieżka piesza i rowerowa biegnące po koronie nasypu 0,5 m nad lustrem wody), co spowoduje zagospodarowanie nieużytków nadrzecznych i regulację lewego brzegu Narwi; budowa nabrzeża portowego na 2 stanowiska dla statków pasażerskich (pierwszy port rzeczny na Narwi – razem z mariną – umożliwiający realizację założeń projektu z zakresu turystyki kwalifikowanej, krajoznawczej i sportowo- rozrywkowej); budowa mariny na 22 małe jednostki pływające z pływającymi pomostami i zapleczem technicznym (warsztatem szkutniczym, hangarem, slipem, wyposażeniem kajakowo- wioślarskim oraz sprzętem do utrzymania czystości); zagospodarowanie terenu (drogi dojazdowe, parkingi, plac zabaw, mała architektura, zabawki przestrzenne dla dzieci i tarasy widokowe, miejsca na grille itp. umożliwiające wykorzystanie bulwarów do różnorodnych form aktywnej rekreacji i sportu); przygotowanie nowych produktów turystycznych i podstaw do specjalizacji turystycznej miasta. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój turystyki i kultury Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

 

 

Wartość projektu – 15 451 880,33 PLN
Wartość dofinansowania – 11 273 754,44 PLN
Realizacja w latach 2010-2012