Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2014-2020 (RPOWP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020 (RPOWP)

Oś priorytetowa II. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

Działanie 2.3  Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

 Planowane formy wsparcia dla osób, chcących otworzyć firmę w ramach Regionalnych Programach Operacyjnych:
 • preferencyjne pożyczki;
 • bezzwrotne dotacje;
 • wsparcie pomostowe;
 • granty zwrotne;
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe.
Wsparcie na założenie działalności gospodarczej w formie dotacji będzie skierowane do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (należących do tzw. grup defaworyzowanych):
– osoby niepracujące;
– osoby zagrożone utratą pracy;
– po 50 roku życia;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– kobiety;
– osoby bez kwalifikacji zawodowych;
– osoby z terenów wiejskich;
Osoby niekwalifikujące się do wskazanych w danym województwie grup osób defaworyzowanych na rynku pracy będą mogły starać się o wsparcie w formie zwrotnej (pożyczki).
Podstawą wsparcia będzie:
 • usługa doradcza, weryfikująca predyspozycje osoby planującej założyć działalność gospodarczą;
 • szkolenie, w tym specjalistyczne z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • docelowo – jednorazowa dotacja na założenie działalności gospodarczej;
Działania skierowane na zakładanie własnej działalności gospodarczej mają wspierać tworzenie nowych miejsc pracy.
Bezzwrotne wsparcie (dotacja) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą,
 • grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • dotacja inwestycyjna,
 • wsparcie pomostowe: finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych),
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych),
 • forum wymiany doświadczeń;
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia
Osoby od 30 roku życia, bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo, znajdujące się  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety, osoby  z niepełnosprawnością, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich kwalifikacjach. Minimalny wkład własny beneficjenta – 5%.
Typ beneficjenta: (operatorzy) wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). Nabór i ocenę wniosków oraz protesty – IZ RPOWP.
Zwrotne wsparcie (pożyczka) dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
 • indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą,
 • grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • jednorazowa pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej do wysokości 50 tys. zł na osobę,
 • wsparcie pomostowe:
 • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu doradztwo inwestycyjne, podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych.
Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia
Osoby od 30 roku życia bezrobotne, poszukujące pracy i nieaktywne zawodowo spoza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, wskazanych w punkcie powyżej. Minimalny wkład własny beneficjenta – 15%
Typ beneficjenta: fundusze pożyczkowe wyłącznie jako operatorzy.  Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków oraz przyjmowanie protestów – IZ RPOWP.
Więcej  informacji: