Wybrane obszary wsparcia przedsiębiorstw w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPO WP)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (RPO WP)

Instytucja Zarządzająca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Dofinansowanie na działalność badawczo – rozwojową i infrastrukturę B+R
 Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach.
Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych i instrumentów finansowych;
Główni beneficjenci: przedsiębiorstwa – udział innych podmiotów na zasadzie współpracy z przedsiębiorstwem/-cami (odbiorcą efektu badań).
Przykładowe projekty:
– wsparcie w zakresie tworzenia lub rozwoju zaplecza badawczo – rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej – inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i inną niezbędną infrastrukturę B+R, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług;
– wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa we własnym zakresie lub poprzez nabycie usług od innych jednostek, w tym także spoza regionu/kraju (Wspierane będą te prace B+R, których wyniki są ukierunkowane na wdrożenie);
– wsparcie w zakresie działań związanych z wdrożeniem własnych lub zakupionych wyników prac B+R lub technologii, praw własności intelektualnej (w tym patentów), licencji, know-how itp.;
– zastosowanie instrumentu „bon na innowacje” – z przeznaczeniem na wdrożenie nabytych wyników prac B+R, nabycie licencji, know-how, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej itp.;
– wsparcie doradczo-szkoleniowe dla MŚP niezbędne do rozwoju działalności B+R (audyty technologiczne, vouchery na innowacje, konsulting technologiczny);
Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 85%.
Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie.
Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%.
Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków:
Ogłoszenie: wrzesień 2016. Nabór: październik – listopad 2016

 

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrażanie innowacji

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach
Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych i instrumentów finansowych;
Beneficjenci: MŚP;
Przykładowe projekty:
– wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze produkcyjnym, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych produktów, dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów, inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny. Priorytetowym obszarem oddziaływania będą przedsiębiorstwa wykazujące najwyższą konkurencyjność i innowacyjność.
Ekoinnowacje:
– rozwiązania służące zintegrowanemu podejściu do kwestii efektywnego wykorzystania zasobów, w tym energii i surowców;
– inwestycje ograniczające materiało – i energochłonność oraz związane z odzyskiem surowców wtórnych;
– przedsięwzięcia związane z „zieloną gospodarką”, „zielonymi” produktami;
– innowacje w takich branżach jak recykling odpadów, oczyszczanie zużytej wody i ścieków, filtracja i kontrola emisji itp.;
– inwestycje mające na celu poprawę jakości powietrza w sektorze MŚP poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych ze źródeł punktowych oraz wsparcie działalności monitoringowej i pomiarowej;
– działania w zakresie dostosowania istniejących instalacji produkcyjnych do standardów najlepszych dostępnych technik (best available technology – BAT), wsparcie inwestycji dostosowujących do wymogów ochrony środowiska;
– działania związane z wdrażaniem systemów zarządzania środowiskowego oraz uzyskania certyfikowanych ekoznaków, proekologicznym zarządzaniem i proekologicznym marketingiem;
– rozwiązania informatyczne sprzyjające oszczędności energii i wspierające wdrożenie zielonej rachunkowości w przedsiębiorstwie;
wdrażanie innowacji technicznych (produktowych i technologicznych), marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług, w tym np.: rozbudowa przedsiębiorstwa prowadząca do wprowadzenia na rynek nowych usług, dokonanie zasadniczych zmian w sposobie ich świadczenia, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych usług;
– inwestycje dotyczące zwiększenia zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w sektorze MŚP;
– wdrażanie, rozbudowa i unowocześnienie systemów informatycznych np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu;
– operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na TIK (e-biznes) – przez zakup sprzętu, oprogramowania, usług doradczych umożliwiających wprowadzenie nowej e-usługi;
– wsparciem objęta zostanie sprzedaż produktów i usług w Internecie np. rozwój działalności on – line, zakup licencji na oprogramowanie;
– wsparcie inwestycyjne może być uzupełnione o komponent doradczo-edukacyjny związany z wdrażanym projektem;
Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 85%.
Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie.
Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%
Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków:
Ogłoszenie: czerwiec 2016 Nabór: lipiec-sierpień 2016.

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych i instrumentów finansowych;
Beneficjenci: m. in. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże przedsiębiorstwa dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii.
 Przykładowe projekty:
– wsparcie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz Ziemi (geotermia);
– dofinansowanie interwencji z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego;
– projekty dotyczące elektrowni wodnych – będą podlegać ocenie zgodności z dyrektywą 2000/60/WE ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;
Dofinasowanie na poziomie regionalnym:
Energia  wodna do 2 MWe;
– energia wiatru do 5 MWe;
– energia słoneczna do 1MWe;
– energia geotermalna do 2 MWth;
– energia biogazu do 1 MWe;
– energia biomasy do 5 MWth.
Ostateczne poziomy dofinansowania – podane w ogłoszeniu o konkursie.
Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków:
Ogłoszenie: kwiecień 2016. Nabór: maj-czerwiec 2016.

 

Działanie 5.2 Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych i instrumentów finansowych;
Beneficjenci: m. in. MŚP oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów/akcji posiada jst.
Przykładowe projekty:
– kierunek interwencji nie będzie ograniczać się jedynie do głębokiej termomodernizacji.
– promowane będzie wsparcie budowy urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE;
– wsparciem może zostać objęta budowa własnych instalacji OZE, jak również zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii;
– wsparcie przedsięwzięć w zakresie modernizacji i ulepszeń wprowadzających do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne, mające na celu poprawę efektywności energetycznej;
– dodatkowo możliwe będzie wsparcie instalacji umożliwiających odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych;
– elementem koniecznym projektu będą audyty energetyczne (audytom będą podlegać m. in. budynki, źródła energii elektrycznej, ciepła i chłodu, wewnętrzne sieci ciepłownicze oraz przemysłowe, procesy technologiczne, układy skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła);
Wsparte mogą zostać wyłącznie te projekty modernizacji energetycznej budynków należących do  przedsiębiorstw, które prowadzą do poprawy efektywności energetycznej o minimum 25% w stosunku do stanu wyjściowego, określonego w audycie energetycznym. Jednocześnie, preferencję otrzymają projekty przewidujące poprawę efektywności w modernizowanym budynku o minimum 60%.
Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 85%.
Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie.
Minimalny wkład własny beneficjenta: 15%
Brak przewidzianych naborów w 2016 r.

Inne obszary działania przedsiębiorstw

Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2ooo
Wsparcie w formie dotacji bezzwrotnych.
Beneficjenci: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym przedsiębiorstwa społeczne.
Inwestycje realizowane mogą być w gminach, w których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, rozumianych jako gminy inne niż miejskie, w których udział powierzchni obszarów Natura 2000 w powierzchni całkowitej jest wyższy od średniej dla EU27 (18,36%).
Przykładowe projekty:
Na tych obszarach wspierana powinna być każda działalność gospodarcza wpisująca się w koncepcję „zielonej gospodarki”, która będzie tworzyć miejsca pracy i powiększać dochód lokalnej społeczności.
Region może wykorzystać właściwie swój potencjał, m. in.: w dziedzinie turystki kwalifikowanej,  rozproszonej energetyki opartej na źródłach odnawialnych; business & biodiversity (pro-przyrodnicza działalność).
W przypadku projektów z zakresu turystyki i kultury wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekraczać 2 mln euro.
Maksymalny % poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych: 70 %.
Ostateczny poziom dofinansowania – podany w ogłoszeniu o konkursie.
Minimalny wkład własny beneficjenta: 30%.
 Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków:
Ogłoszenie: sierpień 2016. Nabór: wrzesień – październik 2016.