Regionalne agendy naukowo-badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na finansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze”.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie: od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r.
Rodzaje projektów:
Wsparcie udzielane jest  na  realizację projektów, które  obejmują  badania  przemysłowe  i eksperymentalne prace  rozwojowe  albo eksperymentalne prace  rozwojowe,  wpisujące się w   zakres   regionalnych   agend   naukowo-badawczych, opracowany na podstawie zagadnień badawczych zgłoszonych przez samorządy województw (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
W konkursie, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum, w którego skład wchodzi:
  • co najmniej  jedna  jednostka  naukowa,  w  rozumieniu  „organizacji  prowadzącej  badania  i upowszechniającej  wiedzę”, z zastrzeżeniem  jednak,  że  nie  może  być  to  podmiot,  którego  wyłącznym  celem  jest rozpowszechnianie  na  szeroką  skalę  wyników  prac  B+R  poprzez  nauczanie,  publikacje  lub transfer wiedzy oraz
  • co najmniej jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia 651/2014.
W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że udział kosztów kwalifikowanych przedsiębiorcy/przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 30%.
Liderem konsorcjum może być wyłącznie jednostka naukowa.
  • Minimalna wartość  kosztów  kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  w  ramach  konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w  ramach konkursu wynosi 8 000 000 PLN.