Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych

W dniu 23.06.2016 r. odbył się  odbiór końcowy zadania: Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki  Leśne. Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy  Nr 19/2016 zawartej w dniu 20.01.2016 r. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz, 15-545 Białystok, ul. Ciołkowskiego 24.                                                       Zakres robót obejmował:  

Rekultywację na cele przyrodnicze kwatery nr VIII i IX położonej na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne gmina Miastkowo. Planowana powierzchnia rekultywacji ok. 4 ha obejmującą

– Roboty w zakresie rekultywacji technicznej obejmowały:

1) Odspajanie odpadów do rzędnych zaprezentowanych na przekrojach składowiska

2) Przemieszczanie, formowanie i jednoczesne zagęszczanie składowanych odpadów

3) Ujęcie i odprowadzenie gazów składowiskowych

4) Uszczelnienie czaszy składowiska warstwą izolacyjną, zabezpieczenie uszczelnienia i przykrycie terenu rekultywowanego warstwą okrywową

5) Rozłożenie warstwy wyrównawczej o grubości do 10 cm

6) Wykonanie siedmiu nowych studni odgazowujących, rurociągów łączących PE SDR 17,6 oraz kolektora(studzienki) zbiorczej

7) Wykonania warstwy drenażowej/odwadniającej

8) Montaż reperów kontrolnych

– Roboty w zakresie rekultywacji biologicznej:

1) Rekultywacja biologiczna składowiska ma na celu wprowadzenie na powierzchnię kwatery roślinności, która ograniczy szkodliwy wpływ obiektu na środowisko.

2) Stworzenie warstwy glebotwórczej stanowiącej siedlisko dla roślin, które stanowić będą podstawową ochronę rekultywowanego obiektu,

3) Stabilizacja warstwy glebotwórczej oraz zabezpieczenia jej przed erozją wodną i wietrzną z jednoczesnym nadaniem odpowiednich walorów estetycznych oraz krajobrazowych,

4) Inicjowanie i stymulowanie procesów glebotwórczych,

5) Wytworzenie roślinności zadarniającej,

6) Pochłanianie wód opadowych w strefie korzeniowej roślin, zwiększenie parowania terenowego,

7) Utworzenie strefy fitosanitacyjnej dla wód spływowych.

Roboty zostały wykonane w terminie do 10.06.2016 r.

Zgodnie z przedłożoną kartą gwarancyjną, gwarancja i rękojmia udzielona przez Generalnego Wykonawcę rozpoczyna swój bieg od dnia 24.06.2016 r. i trwa do dnia 23.06.2021 r.

Wartość robót wynosi 1 196 790,00 zł. brutto.

Zadanie dofinansowane było ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

IMG_9220  IMG_9224 IMG_9225 IMG_9226 IMG_9227  IMG_9232  IMG_9234  IMG_9238 IMG_9239   IMG_9242 IMG_9243 IMG_9245 DSC_0358DSC_0360 DSC_0361DSC_0365DSC_0368