Baza Usług Rozwojowych

Z dniem 25 sierpnia Rejestr Usług Rozwojowych dostępny na portalu www.inwestycjawkadry.plzostał zastąpiony przez Bazę Usług Rozwojowych dostępną na portaluwww.uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych, czyli ogólnodostępny, bezpłatny zbiór ofert usług rozwojowych w postaci internetowej bazy zawierającej oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje. Administratorem portalu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Baza Usług Rozwojowych została stworzona przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorców iich pracowników. Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych została wypracowana i rozwinięta w tokuszerokich konsultacji społecznych, w których wzięli udział przedstawiciele środowisk zainteresowanych tematyką podnoszenia kompetencji i zdobywania kwalifikacji.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców, przygotowywanych w 14 województwach.

System został dostosowany do rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1129/1), które weszło w życie 11 sierpnia 2016 r. W związku z nowelizacją ww. rozporządzenia oraz uzgodnieniami poczynionymi z Komisją Europejską zmianie uległ regulamin portalu (http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/informacje-o-portalu/regulamin), który 23 sierpnia 2016 r. został zaakceptowany przez Ministerstwo Rozwoju. Do 8 września br. użytkownicy Bazy mogą odrzucić zmiany wprowadzone w regulaminie, jednakże skutkuje to zawieszeniem konta w systemie. Brak odrzucenia zmian w ww. terminie oznacza akceptację nowej wersji regulaminu.

Zmianie uległy m.in. zakres informacji niezbędnych do opublikowania usług w systemie oraz kryteria jakie muszą spełnić podmioty ubiegające się o wpis do Bazy z możliwością świadczenia usług rozwojowych, na które przedsiębiorcy mogą pozyskać dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Jednym z kryteriów warunkujących wpis do Bazy Usług Rozwojowych jest posiadanie stosownego certyfikatu lub dokumentu potwierdzającego akredytację, oznaczającego spełnienie przez podmiot wymagań w zakresie systemu zapewniania jakości usług. PARP pomocniczo prowadzi listę ww. certyfikatów i akredytacji spełniających wymagania przewidziane w rozporządzeniu. Lista ma charakter otwarty tj. każdy podmiot może zgłosić do PARP nowy certyfikat lub akredytację. Zgłoszenie można przedstawić w dowolnym terminie przesyłając wypełniony i podpisany formularz.

Podmioty dotychczas zarejestrowane w Rejestrze Usług Rozwojowych z możliwością świadczenia usług dofinansowanych z funduszy europejskich (usług KSU) mają czas do 10 października br. na zaktualizowanie swoich danych w Bazie Usług Rozwojowych, w tym potwierdzenie spełniania nowych kryteriów rejestracji. W sytuacji, w której podmiot nie dokona uaktualnienia danych we wskazanym terminie, utraci możliwość świadczenia usług dla przedsiębiorców, którzy pozyskali dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać od konsultantów dyżurujących pod numerem telefonu 801 808 108 lub wysyłając zapytanie na adres info_uslugirozwojowe@parp.gov.pl.

Korzystając z Bazy Usług Rozwojowych realizowany będzie projekt w ramach Działania 2.4 RPOWP 2014-2020 pn. „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim”. Informacje na temat projektu „Podmiotowy System Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim” są dostępne pod adresem: http://wupbialystok.praca.gov.pl/podmiotowy-system-finansowania-szkolen-i-doradztwa-realizowanych-w-ramach-rejestru-uslug-rozwojowych.