Internacjonalizacja MŚP

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR). Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Ogłoszenie konkursu 10 października 2016 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków 14 listopada 2016 r.

Zakończenie naboru wniosków 16 grudnia 2016 r.

Wsparcie przedsiębiorców uczestniczących w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym.

Instytucja odpowiedzialna: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.poir.parp.gov.pl

Forma wsparcia: dotacja.

Beneficjenci: MŚP

Celem Działania jest zwiększenie wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym opartym głównie o produkty/usługi innowacyjne, w tym Krajowe Inteligentne Specjalizacje, oraz zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego wybranych sektorów polskiej gospodarki oraz umocnienie wizerunku Polski (Marki Polskiej Gospodarki) na świecie poprzez promocję polskich marek. W rezultacie wzrośnie liczba przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na nowych, perspektywicznych rynkach zagranicznych (dywersyfikacja kierunków współpracy zagranicznej polskich firm).

W ramach realizacji Działania będzie udzielane wsparcie przedsiębiorcom chcącym uczestniczyć w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
 • prowadzących działalność eksportową,
 • prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji, wybranych z szerokiego katalogu, obejmującego m.in.:

 • spotkania matchmakingowe w celu pozyskania nowych partnerów biznesowych lub nawiązania współpracy B+R,
 • spotkania i seminaria branżowe,
 • misje przyjazdowe kontrahentów,
 • działania edukacyjne,
 • publikacje w mediach branżowych,
 • działania marketingowe,
 • prezentacja na wspólnych stoiskach targowych.

Wśród branż, które zostaną objęte wsparciem znalazły się:

 • Sprzęt medyczny,
 • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • IT/ICT,
 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • Kosmetyki,
 • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Części samochodowe i lotnicze.

Dla 7 spośród 12 branż opracowane zostały zakresy branżowych programów promocji (czyli wykaz różnych imprez wystawienniczych, spotkań, targów, itp.), i przedstawiciele tych branż mogli ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu w dn. 24 czerwca – 5 sierpnia 2016 r. Dla pozostałych 5 branż, programy są w trakcie opracowywania, a kolejny konkurs zaplanowano w dn. 14 listopada – 16 grudnia 2016 r.

 Poziom dofinansowania:

 • Maksymalna wartość projektu to 1 mln zł
 • Intensywność wsparcia: w zależności od charakterystyki projektu, może wystąpić pomoc publiczna, a intensywność uzależniona jest od rodzaju pomocy publicznej: o pomoc na usługi doradcze i na udział w targach – do 50% kosztów w projekcie o pomoc de minimis – z limitem kwotowym do 200 tys. euro w ciągu trzech kolejnych lat; do 85% dla mikroprzedsiębiorstw; do 80% dla małych przedsiębiorstw; do 75% dla średnich przedsiębiorstw.

 Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu.