Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych

Konkurs planowany od 30.12.2016 do 20.01.2017

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Konkurs prowadzony jest w dwóch etapach:

–   etap I (preselekcja) w ramach, którego składany jest uproszczony wniosek

o dofinansowanie projektu zintegrowanego,

–   etap II, w którym składane są pełne wnioski o dofinansowanie wchodzące w skład projektu zintegrowanego.

Warunkiem uczestnictwa w I etapie konkursu jest złożenie 2 egzemplarzy uproszczonego wniosku o dofinansowanie projektu zintegrowanego w wersji papierowej wraz z załącznikami w terminie od 30 grudnia 2016 r. od godziny 7:30 do 20 stycznia 2016 r. do godziny 15:30.

Wnioski w formie papierowej można składać pocztą, przesyłką kurierską lub osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, Punkt Przyjęć Wniosków, pokój nr 02.

Nabór prowadzony jest w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 8.00 – 16.00; wtorek – piątek: 7.30 – 15.30.

W ramach II etapu konkursu, wnioski o dofinansowanie mogą złożyć jedynie Wnioskodawcy, których uproszczone wnioski o dofinansowanie zostały zakwalifikowane do niniejszego etapu oraz zostaną poinformowani o terminie i formie złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wchodzącego w skład projektu zintegrowanego.

 Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności podmioty prowadzące kształcenie i szkolenie osób dorosłych w systemie formalnym i pozaformalnym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu dofinansowanie uzyskają projekty zintegrowane wpisujące się w cele Poddziałania 3.2.1 i Poddziałania 3.2.2 obejmujące jednocześnie następujące typy projektów:

Poddziałanie 3.2.1:

Projekty grantowe „tzw. bon na szkolenie” obejmujące:

–  szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnianiem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych[1].

– rozwijanie kompetencji i umiejętności osób dorosłych istotnych z punktu widzenia funkcjonowania na rynku pracy, w celu nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia, poprzez studia podyplomowe,

– poradnictwo edukacyjno – zawodowe skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjnej.

 Poddziałanie 3.2.2:

Projekty grantowe (tzw. bon na szkolenie) dotyczące pozaszkolnych form kształcenia dorosłych, takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe i kursy umiejętności zawodowych uzupełnione o poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl