Łomża – miasto przedsiębiorcze

– Przedsiębiorczość, to wyznacznik rozwoju każdego miasta. Wszystkim nam zależy, by w Łomży było coraz więcej inwestycji i powstawały nowe miejsca pracy – mówi Prezydent Mariusz Chrzanowski. Włodarz miasta od początku swojej kadencji stara się podejmować wiele proprzedsiębiorczych działań. Jedną z priorytetowych kwestii było powstanie dokumentu “Program Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Łomża na lata 2020 plus”, który wszedł w życie w ubiegłym tygodniu.

O potrzebie stworzenia programu wyznaczającego kierunki rozwoju łomżyńskiej przedsiębiorczości Mariusz Chrzanowski mówił jeszcze w kampanii wyborczej. Dokument powstawał na przestrzeni ostatnich miesięcy, a podczas listopadowej sesji Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie jego przyjęcia. – Jest to  ogromny krok na przód dla naszej przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miasta – podkreśla Prezydent Łomży. – Przyjęcie tego programu pozwoli na określenie konkretnych działań mających na celu stworzenie dogodnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości – dodaje.

Nad opracowaniem dokumentu czuwał specjalny zespół powołany przez Prezydenta. Pracom przewodniczył jego zastępca Andrzej Garlicki. Najpierw stworzony został projekt dokumentu, zawierający sugestie i uwagi przedsiębiorców zgłaszane podczas spotkań i prac Społecznego Forum Gospodarczego. Kolejnym etapem były spotkania konsultacyjne. – Chcieliśmy, aby w proces opracowania programu była zaangażowana jak największa liczba osób kreujących przedsiębiorczość na terenie miasta. Dzięki tym spotkaniom zdefiniowaliśmy najważniejsze kierunki rozwoju przedsiębiorczości w mieście – tłumaczy Andrzej Garlicki. Na koniec projekt dokumentu został przedstawiony do dyskusji i zaopiniowania Społecznemu Forum Gospodarczemu. Po zebraniu i przeanalizowaniu wszystkich informacji, całość została zaprezentowana przed Komisją Rozwoju Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego. Dokument umieszczono także na stronie internetowej miasta, rozesłano do przedsiębiorców oraz instytucji, w których są zrzeszeni. Podkreślić należy, że zyskał on bardzo dobrą opinię w Podlaskim Związku Pracodawców “Lewiatan”. Ostateczny głos należał do radnych, którzy pozytywnie zaopiniowali program.

Miasto otwarte na przedsiębiorców

Nadrzędnym celem “Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Mieście Łomża na lata 2020 plus”, jest tworzenie przez przedsiębiorców nowych miejsc pracy. – Program jest skierowany do lokalnych i zewnętrznych przedsiębiorców oraz tych, którzy w przyszłości będą chcieli rozpocząć działalność gospodarczą na terenie naszego miasta – wyjaśnia Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, dodając, że powstające podmioty gospodarcze i inwestycje mają spowodować zmniejszenie bezrobocia i zatrzymać proces emigracji młodzieży.

Program opiera się na trzech priorytetach – otwartości na przedsiębiorców, promocji gospodarczej i inwestycyjnej oraz edukacji na rzecz przedsiębiorczości. W ramach pierwszego “Łomża przyjazna przedsiębiorcom” opracowano pakiet dla biznesu składający się z ulg podatkowych, który ma  zachęcić przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszego miasta. – Podatki to jeden z głównych czynników decydujących o konkurencyjności gospodarki, który przekłada się na rozwój lokalnych przedsiębiorstw – zauważa Andrzej Garlicki. – Pakiet ma na celu stworzenie przyjaznego klimatu dla innowacyjnego  przedsiębiorcy, co w przyszłości przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy i wzrost przedsiębiorczości – dodaje.

Drugi z priorytetów zakłada działania mające na celu tworzenie rozwiązań sprzyjających działalności gospodarczej oraz usuwanie najbardziej uciążliwych barier i utrudnień administracyjnych. Już w tej chwili tworzony jest nowoczesny system umożliwiający elektroniczną obsługę przedsiębiorcy, inwestora i mieszkańca. Działania te mają poprawić klimat przedsiębiorczości, zbudować pozytywny wizerunek nowoczesnego miasta, a przede wszystkim pozwolić na oszczędność czasu i pieniędzy. Priorytet stawia na innowacyjność i konkurencyjność. W jego ramach realizowane będą następujące zadania: wdrażanie projektu Smart City Łomża, rozwój współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, działania promujące potencjał inwestycyjny miasta wynikające m.in. ze strategii promocji miasta czy realizacja współpracy regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej.

Rozwój przedsiębiorczości to nowe miejsca pracy, ale także samozatrudnienie. Z tego też względu równie ważne obok wspierania inwestycji jest promowanie postaw przedsiębiorczych. Jest to trzeci z priorytetów programu. – Nauczanie i promowanie postaw przedsiębiorczości wśród uczniów i studentów zaprocentuje w przyszłości. Budowanie takich postaw od najmłodszych lat zachęci młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej – mówi zastępca Prezydenta Łomży Andrzej Garlicki.

Warto dodać, iż Program Rozwoju Przedsiębiorczości to dokument otwarty. W praktyce oznacza to, że w miarę upływu czasu oraz podejmowanych działań w nim określonych, możliwa będzie ich aktualizacja, a także wyznaczanie nowych zadań czy korekta tych, które zostały już sformułowane.

Jest zainteresowanie działkami w Podstrefie

Istotnym elementem w rozwoju przedsiębiorczości miasta jest Podstrefa Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Utworzono ją pod koniec grudnia 2013 r. Tereny inwestycyjne mają powierzchnię blisko 7,7 ha. Momentem przełomowym w jej funkcjonowaniu była decyzja Prezydenta, dotycząca obniżenia o 40% cen działek. – Podjąłem ją po wielokrotnych spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy często podkreślali, że główną przeszkodą dla rozpoczęcia inwestycji są ceny – tłumaczy Mariusz Chrzanowski.

Było to bardzo dobre posunięcie, gdyż w ogłoszonym w maju tego roku przetargu inwestorzy nabyli 3 działki. Przy ul. Akademickiej zainwestuje firma Greenvit z Zambrowa, prowadząca działalność w zakresie produkcji ekstraktów roślinnych, barwników naturalnych, aromatów, substancji leczniczych pochodzenia roślinnego czy dodatków paszowych. Produkcja ma zostać uruchomiona z końcem czerwca 2020 r. Powstanie tam przynajmniej 15 nowych miejsc pracy. Sprzedana została również działka narożna przy ul. Spokojnej i Pileckiego. Kupiła ją firma Pianpol Tex. Do końca października 2018 r. wybudowany zostanie tam zakład produkujący wyroby meblarskie, w którym pracę znajdzie minimum 12 osób.

Aktualnie w SSSE znajdują się jeszcze 2 wolne działki. Na początku listopada 2016 r. ogłoszony został kolejny przetarg. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w styczniu przyszłego roku. – Zainteresowanie zakupem jest duże – mówi Andrzej Garlicki. – Na chwilę obecną 2 firmy złożyły listy intencyjne. Inna firma, która była zainteresowana inwestycją w tym miejscu zdecydowała się na działkę miejską poza podstrefą o powierzchni 1,8 ha – dodaje zastępca Prezydenta Łomży.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości – ostateczny